Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

ВНИМАНИЕ: В данный момент данного товара нет в наличии. Добавьте данный товар в отложенные, мы обязательно сообщим о поступлении. Также вы можете попробовать найти у нас аналогичный, по названию, товар с другими выходными данными.

CDmp3 Ревизор

CDmp3 Revizor

CDmp3 Auditor

ID 380062

Радиоспектакль "Ревизор" по одноименной комедии русского писателя Николая Васильевича Гоголя. В комедии показана жизнь всей России. Мир, нарисованный Гоголем, отражает важные части действительности...

Radiospektakl "Revizor" po odnoimennoy komedii russkogo pisatelya Nikolaya Vasilevicha Gogolya. V komedii pokazana zhizn vsey Rossii. Mir, narisovannyy Gogolem, otrazhaet vazhnye chasti deystvitelnosti...

The radio play "the Auditor" a Comedy by Russian writer Nikolai Gogol. In Comedy shows the life of the whole of Russia. The world, drawn by Gogol, reflects an important portion of reality: the cour...

Издательство
Переплет
Jewel-box
Год выпуска
2014
Ожидается


Чтобы добавить товар в отложенные необходимо авторизоваться.
(0)

Характеристики

Издательство
Переплет
Jewel-box
EAN
4670009393586
Год выпуска
2014

Радиоспектакль "Ревизор" по одноименной комедии русского писателя Николая Васильевича Гоголя. В комедии показана жизнь всей России. Мир, нарисованный Гоголем, отражает важные части действительности: суд, народное образование, больницы, почта, полиция. Действие построено на общественном конфликте. Здесь предметом осмеяния являются городские власти. Характеры чиновников сочетают как типические, так и индивидуальные черты. Сам Гоголь так отзывался о своей работе: В "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Произведение, включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Государственный академический Малый театр Радиопостановка. Режиссер: Вениамин Цыганков Действующие лица и исполнители: Антон Антонивич Сквозник-Дмухановский, городничий - Григорьев Федор; Анна Андреевна, его жена - Пашенная Вера; Марья Антоновна, его дочь - Хорькова Ольга; Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ - Сашин-Никольский Александр; Жена его - Непомнящая А.; Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья - Ржанов Анатолий; Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений - Рыжов Николай; Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер - Савельев Владимир; Городские помещики:Петр Иванович Добчинский - Оленев Павел,Петр Иванович Бобчинский - Светловидов Николай; Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга - Ильинский Игорь; Осип, его слуга - Шамин Николай; Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь - Уралов Н.; Отставные чиновники:Федор Андреевич Люльков - Станюлис Валентин,Иван Лазаревич Растаковский - Яковлев Николай; Почтенные лица в городе:Степан Иванович Коробкин - Карцев А.,Коробкина, его жена - Рейзен Р.; Степан Ильич Уховертов, частный пристав - Ванюков Тимофей; Полицейские:Свистунов - Калабин Сергей,Пуговицын - Садовский Пров,Держиморда - Головин Владимир; Абдулин, купец - Чернышов Сергей; Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша - Панкова Татьяна; Жена унтер-офицера - Орлова Валентина; Мишка, слуга городничего - Боголюбов В.; Трактирный слуга - Сергеев Геннадий; Жандарм - Верейский Иван. Пояснительный текст - Бриллиантов Вениамин. В массовых сценах и эпизодах заняты артисты театра. Запись 1949 г. Время звучания 03:03:01 320 kBit/sec. 44,1 kHz, Stereo. MPEG Audio Layer 3 Системные требования: Процессор: Pentium 100 MHz Память: 16 Mb Звуковая карта CD-ROM: 8x Не рекомендуется для прослушивания лицам моложе 12 лет.

Radiospektakl "Revizor" po odnoimennoy komedii russkogo pisatelya Nikolaya Vasilevicha Gogolya. V komedii pokazana zhizn vsey Rossii. Mir, narisovannyy Gogolem, otrazhaet vazhnye chasti deystvitelnosti: sud, narodnoe obrazovanie, bolnitsy, pochta, politsiya. Deystvie postroeno na obshchestvennom konflikte. Zdes predmetom osmeyaniya yavlyayutsya gorodskie vlasti. KHaraktery chinovnikov sochetayut kak tipicheskie, tak i individualnye cherty. Sam Gogol tak otzyvalsya o svoey rabote: V "Revizore" ya reshilsya sobrat v odnu kuchu vsye durnoe v Rossii, kakoe ya togda znal, vse nespravedlivosti, kakie delayutsya v tekh mestakh i v tekh sluchayakh, gde bolshe vsego trebuetsya ot cheloveka spravedlivosti, i za odnim razom posmeyatsya nad vsem. Proizvedenie, vklyucheno v programmy 5-11 klassov sredney shkoly vsekh urovney obucheniya, dlya klassnoy i domashney raboty. Gosudarstvennyy akademicheskiy Malyy teatr Radiopostanovka. Rezhisser: Veniamin TSygankov Deystvuyushchie litsa i ispolniteli: Anton Antonivich Skvoznik-Dmukhanovskiy, gorodnichiy - Grigorev Fedor; Anna Andreevna, ego zhena - Pashennaya Vera; Marya Antonovna, ego doch - KHorkova Olga; Luka Lukich KHlopov, smotritel uchilishch - Sashin-Nikolskiy Aleksandr; ZHena ego - Nepomnyashchaya A.; Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, sudya - Rzhanov Anatoliy; Artemiy Filippovich Zemlyanika, popechitel bogougodnykh zavedeniy - Ryzhov Nikolay; Ivan Kuzmich SHpekin, pochtmeyster - Savelev Vladimir; Gorodskie pomeshchiki:Petr Ivanovich Dobchinskiy - Olenev Pavel,Petr Ivanovich Bobchinskiy - Svetlovidov Nikolay; Ivan Aleksandrovich KHlestakov, chinovnik iz Peterburga - Ilinskiy Igor; Osip, ego sluga - SHamin Nikolay; KHristian Ivanovich Gibner, uezdnyy lekar - Uralov N.; Otstavnye chinovniki:Fedor Andreevich Lyulkov - Stanyulis Valentin,Ivan Lazarevich Rastakovskiy - YAkovlev Nikolay; Pochtennye litsa v gorode:Stepan Ivanovich Korobkin - Kartsev A.,Korobkina, ego zhena - Reyzen R.; Stepan Ilich Ukhovertov, chastnyy pristav - Vanyukov Timofey; Politseyskie:Svistunov - Kalabin Sergey,Pugovitsyn - Sadovskiy Prov,Derzhimorda - Golovin Vladimir; Abdulin, kupets - CHernyshov Sergey; Fevronya Petrovna Poshlepkina, slesarsha - Pankova Tatyana; ZHena unter-ofitsera - Orlova Valentina; Mishka, sluga gorodnichego - Bogolyubov V.; Traktirnyy sluga - Sergeev Gennadiy; ZHandarm - Vereyskiy Ivan. Poyasnitelnyy tekst - Brilliantov Veniamin. V massovykh stsenakh i epizodakh zanyaty artisty teatra. Zapis 1949 g. Vremya zvuchaniya 03:03:01 320 kBit/sec. 44,1 kHz, Stereo. MPEG Audio Layer 3 Sistemnye trebovaniya: Protsessor: Pentium 100 MHz Pamyat: 16 Mb Zvukovaya karta CD-ROM: 8x Ne rekomenduetsya dlya proslushivaniya litsam molozhe 12 let.

The radio play "the Auditor" a Comedy by Russian writer Nikolai Gogol. In Comedy shows the life of the whole of Russia. The world, drawn by Gogol, reflects an important portion of reality: the court, public education, hospitals, post office, police. The story is based on social conflict. Here the object of ridicule are the city authorities. The combine officials as a typical and individual traits. Gogol himself spoke about his work: In the "inspector", I decided to gather in one pile all the bad in Russia I then knew all the injustices that are done in those places and in those cases where more is required of a man of justice and one time to laugh at everything. The work included in the curriculum for grades 5-11 high school at all levels of training for classroom and homework. The state academic Maly theatre The radio show. Director: Benjamin Tsygankov Actors and performers: Antonovich Anton Skvoznik-Dmuhanovsky, Governor - Grigoriev Fedor; Anna Andreyevna, his wife - Tillage Faith; Marya Antonovna, his daughter - Olga khorkova; Luka Lukich Khlopov, the inspector of schools - Sashin-Nikolsky, Alexander; His wife - remembering A.; Ammos Fyodorovich Lyapkin-Tyapkin, the judge Rzhanov Anatoliy; Artemy Filippovich Zemlyanika, the Trustee of charitable institutions - Nikolai Ryzhov; Ivan Kuzmich, the architect Walter Gropius talent, the postmaster - Savelyev Vladimir; Urban landowners:Peter Ivanovich Dobchinsky - Olenev, Pavel,Pyotr Ivanovich Bobchinsky - Svetlovidov Nicholas; Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg - Igor Ilyinsky; Osip, his servant - Shamin Nicholas; KHRISTIAN Ivanovich, what do we do with the County physician - Ural, N.; Retired officials:Fyodor Andreyevich Bassinets - Stanulis Valentin,Ivan Lazarevic Rastakovsky - Nikolai Yakovlev; Respectable persons in the town:Stepan Ivanovich Korobkin - Kartsev A.,Korobkina, his wife - Reisen-R.; Stepan Ilyich of Howerton, private bailiff - Vanyukov Timothy; Police:Whistleblowers - Sergey Kalabin,Button - Prov Sadovsky,Derzhimorda - Golovin Vladimir; Abdulin, a merchant Sergey Chernyshov; The Fevronia p. Pohlebkin, slesare - Pankova Tatyana; The wife of a noncommissioned officer - Valentina Orlova; Mishka, the servant of the Governor - Bogolyubov V.; Tavern servant Sergeev, Gennady; Gendarme Verey Ivan. Explanatory text - Benjamin Diamond. In crowd scenes and busy scenes the performers of the theatre. Recording 1949 Time 03:03:01 320 kBit/sec. 44.1 kHz, Stereo. MPEG Audio Layer 3 System requirements: Processor: Pentium 100 MHz Memory: 16 Mb Sound card CD-ROM: 8x It is not recommended to listen to persons under the age of 12 years.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...