Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Бородино (ил. Е. Мешкова)

Borodino (il. E. Meshkova)

Borodino (Il. E. Meshkova)

ID 439164

. Коллекционное литературно-художественное издание Для коллекционеров, историков- баталистов, в качестве подарка, в том числе и детям младшего школьного возраста, увлеченных военной историей. ...

. Kollektsionnoe literaturno-khudozhestvennoe izdanie Dlya kollektsionerov, istorikov- batalistov, v kachestve podarka, v tom chisle i detyam mladshego shkolnogo vozrasta, uvlechennykh voennoy istoriey. ...

. Collector's literary and art publication For collectors, historians of the battle, as a gift, including children of primary school age are keen on military history. The uniqueness of the ...

Год выпуска
2015
Переплет
Твердый переплет
Издательство
Товар закончился
Сообщить о поступлении
(0)

Характеристики

EAN
9785699681969
ISBN
978-5-699-68196-9
Год выпуска
2015
Количество страниц
72
Тираж
2000
Формат
62x110/8
Переплет
Твердый переплет
Издательство

. Коллекционное литературно-художественное издание Для коллекционеров, историков- баталистов, в качестве подарка, в том числе и детям младшего школьного возраста, увлеченных военной историей. Уникальность книги Живое батальное полотно в стихах М.Ю.Лермонтова дополняет визуальное воплощение Бородинского сражения в иллюстрациях Евгения Мешкова. Иллюстрации сделаны буквально к каждой строфе произведея. Отличия этой книги; 1.Альбомный формат предоставляет панорамно возможность показать на иллюстрациях все стадии битвы, описанной Лермонтовым 2. Крупный текст позволяет читать это произведение и младшим школьникам 3. Постраничное иллюстрирование позволяет разбить текст на фрагменты, которые легко заучивать наизусть (это входит в учебный план начальной школы) 4. Шелковый переплет и ленточка ляссе, плотная мелованная бумага - элементы богатого подарка. Это книга—хороший подарок как школьникам, так и коллекционерам. Об авторе / иллюстраторе Художник Евгений Алексеевич Мешков (род. 1932 г.) — известный иллюстратор, в том числе и сказочных повестей, член Союза художников. Сотрудничал в том числе и со студией «Диафильм», для которой создал множество рисунков Сам художник говорил о своей работе: «Это известное всем со школьной скамьи стихотворение поначалу казалось не таким уж сложным для иллюстрирования. Но после подготовительного периода (поиск композиционных вариантов, цветового решения и прочего) стало ясно: моих познаний о той эпохе недостаточно. Как выглядели мундиры, знамена, вооружение русских и французских полков? Как представить себе, скажем, «уланов с пестрыми значками» или «драгунов с конскими хвостами»? Вопросам не было конца. И прежде чем приступить к работе над оригиналами, мне пришлось проштудировать горы исторической литературы. В результате изначальный замысел — удержать в изобразительной форме ритм стихотворения, передать в подробностях картины Бородинской битвы, представленные у Лермонтова зачастую одной строкой, — смог получить исторически достоверное воплощение». Если стихотворение М. Ю. Лермонтова — это рассказ от первого лица о событиях на Бородинском поле, то рисунки Е. Мешкова— практически создают эффект зарисовок очевидца битвы, настолько точно переданы переходы от битв к затишьям в стане русских войск, дым и копоть от рвущихся снарядов, и дым от костров в моменты затишья, когда можно увидеть и хитрую ухмылку канонира, и трубку в руке усталого гусара, и уснувшего у лафета пушки солдата -- не хрестоматийные сюжеты, а личный рассказ. . Книга привлекает внимание нестандартным альбомным форматом, прекрасным исполнением в сегменте премиум, шелковый переплет с тиснением золотом, блинтовым тиснением и приклеенной иллюстрацией в виде картуша старой карты. При выкладке продает сама себя.

. Kollektsionnoe literaturno-khudozhestvennoe izdanie Dlya kollektsionerov, istorikov- batalistov, v kachestve podarka, v tom chisle i detyam mladshego shkolnogo vozrasta, uvlechennykh voennoy istoriey. Unikalnost knigi ZHivoe batalnoe polotno v stikhakh M.YU.Lermontova dopolnyaet vizualnoe voploshchenie Borodinskogo srazheniya v illyustratsiyakh Evgeniya Meshkova. Illyustratsii sdelany bukvalno k kazhdoy strofe proizvedeya. Otlichiya etoy knigi; 1.Albomnyy format predostavlyaet panoramno vozmozhnost pokazat na illyustratsiyakh vse stadii bitvy, opisannoy Lermontovym 2. Krupnyy tekst pozvolyaet chitat eto proizvedenie i mladshim shkolnikam 3. Postranichnoe illyustrirovanie pozvolyaet razbit tekst na fragmenty, kotorye legko zauchivat naizust (eto vkhodit v uchebnyy plan nachalnoy shkoly) 4. SHelkovyy pereplet i lentochka lyasse, plotnaya melovannaya bumaga - elementy bogatogo podarka. Eto knigakhoroshiy podarok kak shkolnikam, tak i kollektsioneram. Ob avtore / illyustratore KHudozhnik Evgeniy Alekseevich Meshkov (rod. 1932 g.) izvestnyy illyustrator, v tom chisle i skazochnykh povestey, chlen Soyuza khudozhnikov. Sotrudnichal v tom chisle i so studiey Diafilm, dlya kotoroy sozdal mnozhestvo risunkov Sam khudozhnik govoril o svoey rabote: Eto izvestnoe vsem so shkolnoy skami stikhotvorenie ponachalu kazalos ne takim uzh slozhnym dlya illyustrirovaniya. No posle podgotovitelnogo perioda (poisk kompozitsionnykh variantov, tsvetovogo resheniya i prochego) stalo yasno: moikh poznaniy o toy epokhe nedostatochno. Kak vyglyadeli mundiry, znamena, vooruzhenie russkikh i frantsuzskikh polkov? Kak predstavit sebe, skazhem, ulanov s pestrymi znachkami ili dragunov s konskimi khvostami? Voprosam ne bylo kontsa. I prezhde chem pristupit k rabote nad originalami, mne prishlos proshtudirovat gory istoricheskoy literatury. V rezultate iznachalnyy zamysel uderzhat v izobrazitelnoy forme ritm stikhotvoreniya, peredat v podrobnostyakh kartiny Borodinskoy bitvy, predstavlennye u Lermontova zachastuyu odnoy strokoy, smog poluchit istoricheski dostovernoe voploshchenie. Esli stikhotvorenie M. YU. Lermontova eto rasskaz ot pervogo litsa o sobytiyakh na Borodinskom pole, to risunki E. Meshkova prakticheski sozdayut effekt zarisovok ochevidtsa bitvy, nastolko tochno peredany perekhody ot bitv k zatishyam v stane russkikh voysk, dym i kopot ot rvushchikhsya snaryadov, i dym ot kostrov v momenty zatishya, kogda mozhno uvidet i khitruyu ukhmylku kanonira, i trubku v ruke ustalogo gusara, i usnuvshego u lafeta pushki soldata -- ne khrestomatiynye syuzhety, a lichnyy rasskaz. . Kniga privlekaet vnimanie nestandartnym albomnym formatom, prekrasnym ispolneniem v segmente premium, shelkovyy pereplet s tisneniem zolotom, blintovym tisneniem i prikleennoy illyustratsiey v vide kartusha staroy karty. Pri vykladke prodaet sama sebya.

. Collector's literary and art publication For collectors, historians of the battle, as a gift, including children of primary school age are keen on military history. The uniqueness of the book Alive the battle-painting in the poetry of M. Y. Lermontov complements the visual representation of the battle of Borodino in illustrations of Evgeny Meshkov. Illustration made for virtually every stanza, proizvedet. The difference of this book; 1.Landscape panoramic format provides an opportunity to show the illustrations to all stages of the battle, Lermontov described 2. Large text allows you to read this work and younger students 3. Page illustration allows you to split the text into fragments that are easy to memorize (this is included in the curriculum of primary school) 4. Silk cover and ribbon book marks, thick coated paper - elements of a rich gift. This book is a great gift for both kids and collectors. About the author / Illustrator The artist Eugene A. Sacks (b. 1932) is a famous Illustrator, including fairy stories, a member of the Union of artists. Worked including and with the Studio "Filmstrip" for which he created numerous drawings The artist himself said about his work: "It is known to all from school a poem at first seemed not so complex to illustrate. But after the preparatory period (search for composite options, colors and other things) it became clear that my knowledge about that era is not enough. Looked like uniforms, banners, weapons of Russian and French regiments? How to introduce yourself, say "lancers with colorful icons" or "Dragoons with ponytails"? It was the end. And before you start to work on the originals, I had to peruse the mountain of historical literature. In the result the original plan — to hold in the fine form, the rhythm of the poem to convey the details of the painting of the battle of Borodino, Lermontov often presented as a single line — was able to obtain historically accurate incarnation." If the poem of M. Y. Lermontov is the story in the first person about the events at Borodino field, drawings by E. Meshkov— virtually create the effect of sketching of an eyewitness of the battle, so accurately convey the transitions from battle to calm in the camp of Russian troops, the smoke and soot from the exploding shells, and the smoke from the fires in the calm moments when you can see the cunning grin of the gunner, and the phone in my hand weary hussar, and asleep at the gun carriage of a soldier -- not a textbook the plot, and a personal story. . The book attracts the attention of non-standard landscape format, perfect performance in the premium segment, silk binding with gold stamping, blind embossing and glued to the illustration in the cartouche on the old map. When the display sells itself.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...

Другие книги автора

Лермонтов. Избранная лирика. (2018)
$28.49
Белеет парус одинокий... Сборник стихов о жизни, Боге и душе
$7.99
Герой нашего времени
$6.49
Лермонтов. Поэмы.
$2.49
Герой нашего времени
$4.49
Мцыри
$2.99
Мцыри. Стихотворения и поэмы
$6.49
Герой нашего времени
$18.99
Кавказские поэмы
$19.49
Бородино. Мцыри
$10.49