Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Конфуций. Рассуждения в изречениях: В переводе и с комментариями Б. Виногродского

Konfutsiy. Rassuzhdeniya v izrecheniyakh: V perevode i s kommentariyami B. Vinogrodskogo

Confucius. The arguments in the sayings: translated and with comments Vinogrodsky

ID 50236

Об авторе Бронислав Брониславович Виногродский родился в 1957 году в поселке Хурмули Комсомольского района Хабаровского края. В 1979 году окончил Восточный факультет Дальневосточного государствен...

Ob avtore Bronislav Bronislavovich Vinogrodskiy rodilsya v 1957 godu v poselke KHurmuli Komsomolskogo rayona KHabarovskogo kraya. V 1979 godu okonchil Vostochnyy fakultet Dalnevostochnogo gosudarstven...

About the author Bronislav Bronislavovich Vinogrodsky was born in 1957 in the village of Novosibirsk Komsomol district of Khabarovsk Krai. In 1979 he graduated from the faculty of Oriental studie...

Год выпуска
2013
Переплет
Твердый переплет
Издательство
$42.99
Отложить в список желаний Отложить
(0)
В наличии

Комплектация

9 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

EAN
9785699602896
ISBN
978-5-699-60289-6
Год выпуска
2013
Количество страниц
224
Тираж
4000
Формат
60x100/16
Язык
Переплет
Твердый переплет
Издательство

Книга «Рассуждения в изречениях» была составлена учениками Конфуция уже после смерти Учителя. Она включает высказывания Учителя, его комментарии по поводу тех или иных людей и событий и описания его поступков, дополненные небольшими рассказами о привычках и укладе жизни Учителя. В целом же «Рассуждения в изречениях» составляют основу конфуцианского учения и охватывают все аспекты нравственного совершенствования, а также искусство понимать и взаимодействовать с людьми и направлять их к высоким достижениям, как в малых делах, так и в великом и общественно значимом. Книга в первую очередь посвящена учебе и начинается с фразы, которая известна каждому представителю китайской нации, определяя смысл и основу существования китайской цивилизации: «Научиться со временем применять изученное — разве не в этом радость». Уникальная особенность данного издания в том, что Бронислав Брониславович Виногродский, известный писатель и специалист по Китаю, перевел древний текст не как исторический памятник, а как пособие по жизни и управленческому искусству, потому что верит в действенность учения Конфуция. Именно благодаря конфуцианской подготовке управленцев всех уровней Китай становится властелином мира, пора перенимать опыт! Книги серии "Искусство управления миром. Авторская серия Б. Виногродского" всесторонне и на лучших образцах знакомят читателей с вершинами китайской философии. Практическое применение этих знаний позволит последовательно развить в себе способность управлять собой, своим разумом, а затем и всем осознаваемым миром вокруг.

Kniga Rassuzhdeniya v izrecheniyakh byla sostavlena uchenikami Konfutsiya uzhe posle smerti Uchitelya. Ona vklyuchaet vyskazyvaniya Uchitelya, ego kommentarii po povodu tekh ili inykh lyudey i sobytiy i opisaniya ego postupkov, dopolnennye nebolshimi rasskazami o privychkakh i uklade zhizni Uchitelya. V tselom zhe Rassuzhdeniya v izrecheniyakh sostavlyayut osnovu konfutsianskogo ucheniya i okhvatyvayut vse aspekty nravstvennogo sovershenstvovaniya, a takzhe iskusstvo ponimat i vzaimodeystvovat s lyudmi i napravlyat ikh k vysokim dostizheniyam, kak v malykh delakh, tak i v velikom i obshchestvenno znachimom. Kniga v pervuyu ochered posvyashchena uchebe i nachinaetsya s frazy, kotoraya izvestna kazhdomu predstavitelyu kitayskoy natsii, opredelyaya smysl i osnovu sushchestvovaniya kitayskoy tsivilizatsii: Nauchitsya so vremenem primenyat izuchennoe razve ne v etom radost. Unikalnaya osobennost dannogo izdaniya v tom, chto Bronislav Bronislavovich Vinogrodskiy, izvestnyy pisatel i spetsialist po Kitayu, perevel drevniy tekst ne kak istoricheskiy pamyatnik, a kak posobie po zhizni i upravlencheskomu iskusstvu, potomu chto verit v deystvennost ucheniya Konfutsiya. Imenno blagodarya konfutsianskoy podgotovke upravlentsev vsekh urovney Kitay stanovitsya vlastelinom mira, pora perenimat opyt! Knigi serii "Iskusstvo upravleniya mirom. Avtorskaya seriya B. Vinogrodskogo" vsestoronne i na luchshikh obraztsakh znakomyat chitateley s vershinami kitayskoy filosofii. Prakticheskoe primenenie etikh znaniy pozvolit posledovatelno razvit v sebe sposobnost upravlyat soboy, svoim razumom, a zatem i vsem osoznavaemym mirom vokrug.

The book "the Arguments in the sayings" were compiled by disciples of Confucius after the death of the Teacher. It includes statements of the master, his comments about certain people and events and descriptions of his actions, peppered with stories about the habits and lifestyle of the Teacher. In General "the Arguments in the sayings" form the basis of Confucian teachings and cover all aspects of moral development, as well as the art to understand and interact with people and guide them to high achievements, both in small matters and in great and socially. The book is primarily devoted to the study and begins with the phrase known to each representative of the Chinese nation, defining the meaning and basis of the existence of Chinese civilization: "Learn over time to apply the learned — isn't that the joy." A unique feature of this edition is that Bronislav Bronislavovich Vinogrodsky, a well-known writer and specialist on China, translated an ancient text not as a historical monument and as a guide to the managerial life and art, because it believes in the efficacy of the teachings of Confucius. It is thanks to the Confucian training of managers at all levels China is becoming master of the world, it's time to learn from the experience! The book series "the Art of governing the world. Author series Vinogrodsky" comprehensively and in the best examples acquaint readers with the vertices of Chinese philosophy. Practical application of this knowledge will allow you to consistently develop the ability to manage yourself, your mind, and then all perceived the world around them.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...

Фрагмент книги

Другие книги автора

Конфуций. Беседы и суждения
$7.99
Великое учение
$7.49
Конфуций. Суждения и беседы
$5.99
Конфуций. Афоризмы и высказывания
$3.99
Суждения и беседы
$7.99
Суждения и беседы
$8.49
Притчи и высказывания великих мужчин
$3.49
Афоризмы мудрости
$219.99
Афоризмы мудрости (эксклюзивное подарочное издание)
$790.99
Афоризмы мудрости
$2,793.99