Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Протоколы сионских мудрецов

Protokoly sionskikh mudretsov

The protocols of the elders of Zion

ID 230612

Французский философ и политолог Пьер-Андре Тагиефф предпринял комплексное исследование печально знаменитой фальшивки, сфабрикованной царской охранкой – "Протоколов сионских мудрецов". На основе огр...

Frantsuzskiy filosof i politolog Per-Andre Tagieff predprinyal kompleksnoe issledovanie pechalno znamenitoy falshivki, sfabrikovannoy tsarskoy okhrankoy "Protokolov sionskikh mudretsov". Na osnove ogr...

The French philosopher and political scientist Pierre-andré Taguieff undertook a comprehensive study of the notorious forgery concocted by the tsarist secret police – the "Protocols of the elders o...

Год выпуска
2011
Переплет
Твердый переплет
$17.99
(0)
В наличии

Комплектация

12 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

EAN
9785932733318
ISBN
978-5-93273-331-8
Год выпуска
2011
Количество страниц
584
Тираж
240
Формат
70x100/16
Язык
Переплет
Твердый переплет

"Девятнадцатый век оказался богат на события в той или иной степени чудовищные и загадочные - тут … и подделка "Протоколов сионских мудрецов", вдохновивших Гитлера на уничтожение евреев, и дело Дрейфуса, и бесконечные интриги, которые плели тайные полиции самых разных стран, и масонские секты, и иезуитские заговоры, и прочие события, которые показались бы достойными романа с продолжением, когда бы они не подтверждались подлинными документами". Умберто Эко Одному из политических мифов XIX столетия, доживших до наших дней посвящена книга французского философа и политолога Пьера-Андре Тагиеффа - исследование знаменитой фальшивки, сфабрикованной царской охранкой, "Протоколов сионских мудрецов". С момента первой публикации "Протоколов" прошло уже более ста лет, но фальшивка остается актуальной и в наши дни, несмотря на ее многократные разоблачения. До сих пор имеются многочисленные сторонники подлинности "Протоколов", в частности, политические лидеры ряда арабских стран. Недавно прокуратура Северного административного округа Москвы отказалась признать "Протоколы сионских мудрецов" пропагандой антисемитизма, так как в результате экспертизы было установлено, что эта книга "имеет критическую историко-просветительскую и политико-просветительскую направленность". Следовательно, прокуратура не нашла нарушений законодательства в издании и распространении "Протоколов сионских мудрецов". Текст "Протоколов" восходит к памфлету французского публициста Мориса Жоли 1864 года - "Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли", а антисемитское содержание - к роману Германа Гедше "Биарриц" (1868-1870), в котором рассказывалось, что каждые сто лет иудейский Синедрион встречается на еврейском кладбище в Праге для обсуждения планов достижения евреями мирового господства. К этой истории отсылает название нового романа Умберто Эко "Пражское кладбище", главный герой которого - авантюрист и фальшивомонетчик, агент тайной полиции и заговорщик. В основу романа лег сюжет создания и распространения "Протоколов". Интерес к "Протоколами сионских мудрецов" Умберто Эко проявляет уже давно - в 2005 году он стал автором предисловия к книге "Секретная история сионских мудрецов". В чем причина живучести "Протоколов сионских мудрецов", как именно работает эта мистификация - книга Пьера-Андре Тагиеффа подробно рассматривает происхождение, содержание и особенности использования "Протоколов" в различных странах и регионах мира в попытке дать ответ на этот вопрос.

"Devyatnadtsatyy vek okazalsya bogat na sobytiya v toy ili inoy stepeni chudovishchnye i zagadochnye - tut i poddelka "Protokolov sionskikh mudretsov", vdokhnovivshikh Gitlera na unichtozhenie evreev, i delo Dreyfusa, i beskonechnye intrigi, kotorye pleli taynye politsii samykh raznykh stran, i masonskie sekty, i iezuitskie zagovory, i prochie sobytiya, kotorye pokazalis by dostoynymi romana s prodolzheniem, kogda by oni ne podtverzhdalis podlinnymi dokumentami". Umberto Eko Odnomu iz politicheskikh mifov XIX stoletiya, dozhivshikh do nashikh dney posvyashchena kniga frantsuzskogo filosofa i politologa Pera-Andre Tagieffa - issledovanie znamenitoy falshivki, sfabrikovannoy tsarskoy okhrankoy, "Protokolov sionskikh mudretsov". S momenta pervoy publikatsii "Protokolov" proshlo uzhe bolee sta let, no falshivka ostaetsya aktualnoy i v nashi dni, nesmotrya na ee mnogokratnye razoblacheniya. Do sikh por imeyutsya mnogochislennye storonniki podlinnosti "Protokolov", v chastnosti, politicheskie lidery ryada arabskikh stran. Nedavno prokuratura Severnogo administrativnogo okruga Moskvy otkazalas priznat "Protokoly sionskikh mudretsov" propagandoy antisemitizma, tak kak v rezultate ekspertizy bylo ustanovleno, chto eta kniga "imeet kriticheskuyu istoriko-prosvetitelskuyu i politiko-prosvetitelskuyu napravlennost". Sledovatelno, prokuratura ne nashla narusheniy zakonodatelstva v izdanii i rasprostranenii "Protokolov sionskikh mudretsov". Tekst "Protokolov" voskhodit k pamfletu frantsuzskogo publitsista Morisa ZHoli 1864 goda - "Dialog v adu mezhdu Monteske i Makiavelli", a antisemitskoe soderzhanie - k romanu Germana Gedshe "Biarrits" (1868-1870), v kotorom rasskazyvalos, chto kazhdye sto let iudeyskiy Sinedrion vstrechaetsya na evreyskom kladbishche v Prage dlya obsuzhdeniya planov dostizheniya evreyami mirovogo gospodstva. K etoy istorii otsylaet nazvanie novogo romana Umberto Eko "Prazhskoe kladbishche", glavnyy geroy kotorogo - avantyurist i falshivomonetchik, agent taynoy politsii i zagovorshchik. V osnovu romana leg syuzhet sozdaniya i rasprostraneniya "Protokolov". Interes k "Protokolami sionskikh mudretsov" Umberto Eko proyavlyaet uzhe davno - v 2005 godu on stal avtorom predisloviya k knige "Sekretnaya istoriya sionskikh mudretsov". V chem prichina zhivuchesti "Protokolov sionskikh mudretsov", kak imenno rabotaet eta mistifikatsiya - kniga Pera-Andre Tagieffa podrobno rassmatrivaet proiskhozhdenie, soderzhanie i osobennosti ispolzovaniya "Protokolov" v razlichnykh stranakh i regionakh mira v popytke dat otvet na etot vopros.

"The nineteenth century was rich in events in varying degrees, monstrous and mysterious here ... and the fake "Protocols of the elders of Zion" that inspired Hitler's extermination of the Jews and the Dreyfus affair and endless intrigue that wove the secret police of different countries, and Masonic sects, Jesuit conspiracies, and other events that would have seemed worthy of a novel with a sequel when they were not supported with original documents". Umberto Eco One of the political myths of the nineteenth century, extant devoted to the book by the French philosopher and political scientist Pierre-andré Taguieff - study the famous fake, fabricated by the tsarist secret police, "the Protocols of the elders of Zion". Since the first publication of the "Protocols" has been more than a hundred years, but a fake is still relevant in our days, in spite of her repeated exposure. There are still many supporters of the authenticity of the "Protocols", in particular, political leaders of several Arab countries. Recently the Prosecutor of the Northern administrative district of Moscow refused to recognize the "Protocols of the elders of Zion" propaganda of anti-Semitism as the result of the examination it was established that this book is "critical historical, educational and political-educational orientation". Consequently, the Prosecutor's office found no violations of the law in the publication and distribution of the "Protocols of the elders of Zion". The text of the "Protocols" comes from the pamphlet of the French writer Maurice Joly's 1864 "Dialogue in hell between Montesquieu and Machiavelli" and anti-Semitic content - a novel by Herman Goedsche's "Biarritz" (1868-1870), which tells that every hundred years the Jewish Sanhedrin is found in the Jewish cemetery in Prague to discuss plans for achieving Jewish world domination. This story refers the name of the new novel by Umberto Eco "the Prague cemetery", whose protagonist is an adventurer and a forger, an undercover COP and rebel. The basis of the novel went the story of the creation and distribution of "Protocols". Interest in the "Protocols of the elders of Zion" Umberto Eco shows for a long time - in 2005, he became the author of the Preface to the book "the Secret history of the elders of Zion". What is the reason of survivability of the "Protocols of the elders of Zion", exactly how this hoax - the book of Pierre-andré Taguieff examines the origin, contents and features of the use of "Protocols" in different countries and regions of the world in an attempt to answer this question.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...