Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах

Zakhvat i bil bitvi. Persha svitova u 211 epizodakh

Capture I BL bitwi. Persha swova at 211 epizodah

ID 660002

Петер Енґлунд - шведський історик, археолог, філософ (народився 1957 року). Захистив докторську дисертацію з історії в Упсальському університеті. Спеціалізується на добі величі Шведського королівст...

Peter Englund - shvedskiy istorik, arkheolog, filosof (narodivsya 1957 roku). Zakhistiv doktorsku disertatsiyu z istorii v Upsalskomu universiteti. Spetsializutsya na dobi velichi SHvedskogo korolivst...

Peter Englund - shvedski istorik, archaeologist, floor (narodivsya 1957 rock). Zahistu Doktorska thesis z istoriï to Apsilskogo Universiteti. Speculate on DOB Velic Shvedskogo korolivstva from the ...

Год выпуска
2016
Переплет
Твердый переплет
Издательство
Товар закончился
Сообщить о поступлении
(0)

Характеристики

EAN
9789660374355
ISBN
978-966-03-7435-5
Год выпуска
2016
Количество страниц
560
Формат
60x90/16
Переплет
Твердый переплет
Издательство

Петер Енґлунд - шведський історик, археолог, філософ (народився 1957 року). Захистив докторську дисертацію з історії в Упсальському університеті. Спеціалізується на добі величі Шведського королівства у ХVІІ сторіччі. Його книжки продаються у Швеції великими накладами (понад 200 тис. примірників) і перекладаються багатьма мовами. 2002 року Петера Енґлунда прийнято до Шведської академії, з 1 червня 2009 р. він став її секретарем. Голова журі Нобелівської премії з літератури - щороку оголошує імена лауреатів нобелівських премій. Його книга про Першу світову війну заснована на щоденниках і спогадах її учасників. Автор, досліджуючи архіви, відновив хід подій Першої світової війни. Кожен із дев'ятнадцятьох абсолютно різних людей з обох боків конфлікту розповідає про ту війну, що зазнав особисто, зокрема: багатодітна американка, яка влітку перебувала в маєтку в Польщі; датський пацифіст, мобілізований до німецької армії; російська медсестра; австралійка, яка приїхала на своїй вантажівці до Сербії, щоб служити в армії шофером; російський офіцер; німецький матрос; шукач пригод, латиноамериканєць, від якого відмовляються всі армії, крім османської; французький дипломат та ін. Петер Енґлунд показує, як настрій і сприйняття війни людиною змінюються від захоплення та ентузіазму до тотального страху і ненависті... Автор таким чином уклав щоденникові записи, що події розтортаються послідовно. Ми можемо побачити війну місяць за місяцем водночас на всіх фронтах. Саме в Першій світовій беруть початок усі жахіття, що відбувалися у світі в ХХ столітті. Про цю війну мало згадують, про неї мало що відомо. Книга «Захват і біль битви. Перша світова у 212 епізодах» заповнює цю прогалину.

Peter Englund - shvedskiy istorik, arkheolog, filosof (narodivsya 1957 roku). Zakhistiv doktorsku disertatsiyu z istorii v Upsalskomu universiteti. Spetsializutsya na dobi velichi SHvedskogo korolivstva u KHVII storichchi. Yogo knizhki prodayutsya u SHvetsii velikimi nakladami (ponad 200 tis. primirnikiv) i perekladayutsya bagatma movami. 2002 roku Petera Englunda priynyato do SHvedskoi akademii, z 1 chervnya 2009 r. vin stav ii sekretarem. Golova zhuri Nobelivskoi premii z literaturi - shchoroku ogoloshu imena laureativ nobelivskikh premiy. Yogo kniga pro Pershu svitovu viynu zasnovana na shchodennikakh i spogadakh ii uchasnikiv. Avtor, doslidzhuyuchi arkhivi, vidnoviv khid podiy Pershoi svitovoi viyni. Kozhen iz dev'yatnadtsyatokh absolyutno riznikh lyudey z obokh bokiv konfliktu rozpovida pro tu viynu, shcho zaznav osobisto, zokrema: bagatoditna amerikanka, yaka vlitku perebuvala v matku v Polshchi; datskiy patsifist, mobilizovaniy do nimetskoi armii; rosiyska medsestra; avstraliyka, yaka priikhala na svoiy vantazhivtsi do Serbii, shchob sluzhiti v armii shoferom; rosiyskiy ofitser; nimetskiy matros; shukach prigod, latinoamerikants, vid yakogo vidmovlyayutsya vsi armii, krim osmanskoi; frantsuzkiy diplomat ta in. Peter Englund pokazu, yak nastriy i spriynyattya viyni lyudinoyu zminyuyutsya vid zakhoplennya ta entuziazmu do totalnogo strakhu i nenavisti... Avtor takim chinom uklav shchodennikovi zapisi, shcho podii roztortayutsya poslidovno. Mi mozhemo pobachiti viynu misyats za misyatsem vodnochas na vsikh frontakh. Same v Pershiy svitoviy berut pochatok usi zhakhittya, shcho vidbuvalisya u sviti v KHKH stolitti. Pro tsyu viynu malo zgaduyut, pro nei malo shcho vidomo. Kniga Zakhvat i bil bitvi. Persha svitova u 212 epizodakh zapovnyu tsyu progalinu.

Peter Englund - shvedski istorik, archaeologist, floor (narodivsya 1957 rock). Zahistu Doktorska thesis z istoriï to Apsilskogo Universiteti. Speculate on DOB Velic Shvedskogo korolivstva from the XVII Storch. Yogo books sold at Swec great nakagami (200 tis. primerica) and paracladius Mahatma movami. 2002 rock of Peter Enlund prineto to Svedsko Academ, z 1, June 2009 R. - he became Secretary. Head Jur Nobalso Prem s lterature - soroku ogologo menu laureatu nobella premiums. Yogo book about the First swova vinu had founded on modernica first cogadh : uchasnikiv. The author, dosljak argue, vanovic HD pondus Perso swova wine. Skin iz nine atacator brand rznic people s oboh Boku conflct respond about that wino scho satnav osobiste, in particular: bagatta American Yak vlcko was perebolela in match in Polish; datskiy pacifst, mobilesafari to an automated workplace . . Nemecko; rosiyska nurse; the Australian, Yak prichala on their vantages to Serb dwellers of sluziti in an automated workplace . , a driver; rosiysky after; nimetskyy sailor; Sukach need, latinoamericani, od yakogo vdmosfets VSI an automated workplace ( ), except osmanski; Francuski diplomat in the. Peter Enlund pokazu Yak nastri and Spinetta wine the human smenyaetsya from zahaplennja that enthusiasm to total fear I nenavist... The author thus uklaw medennikov recording scho pod rostitutes poslov. Mi can pobachiti Vino will for mesyacem vodnochas on vsih fronts. Same in the Perche swova take the cob us gaht scho vdevice have in the twentieth Stolt. About Qiu vinu little shadowt about ne little scho known that. The book "I Capture BL bitwi. Persha swova at 212 epsode" Qiu sapony the clearing.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...

Фрагмент книги

Другие книги издательства

Не Роман
$4.49
Книжка-магнит Японская кухня. Сашими и роллы
$2.99
Евангелие от Иоанна
$4.99
Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт (бел.бум.)
$5.49
Новая опричнина, или Модернизация по-русски
$2.20
Знаки зодиака.Водолей
$1.49
История человечества.Россия
$24.49
Запорожцы
$5.49
Саграда Фамилия
$5.99
События,изменившие мир
$12.49