Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Большая коллекция русских художников. Вып. 3: Сергей Васильковский, Иосиф Крачковский, Константин Крыжицкий, Владимир Орловский

Bolshaya kollektsiya russkikh khudozhnikov. Vyp. 3: Sergey Vasilkovskiy, Iosif Krachkovskiy, Konstantin Kryzhitskiy, Vladimir Orlovskiy

A large collection of Russian artists. Vol. 3: Sergei Vasilkovsky, Iosif Krachkovsky, Constantine Kryzhitsky, Vladimir Orlovsky

ID 112409

Творчество этих талантливых пейзажистов второй половины XIX - начала XX века в прошлом столетии было незаслуженно забыто. В альбоме представлено наиболее полное собрание работ художников из музеев ...

Tvorchestvo etikh talantlivykh peyzazhistov vtoroy poloviny XIX - nachala XX veka v proshlom stoletii bylo nezasluzhenno zabyto. V albome predstavleno naibolee polnoe sobranie rabot khudozhnikov iz muzeev ...

The work of these talented landscape painters of the second half of XIX - early XX century in the past century was unfairly forgotten. The album presents the most complete collection of works by ar...

$1,316.49
(0)
В наличии

Комплектация

14 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Кожаный переплет
EAN
9785779314381
ISBN
978-5-7793-1438-1
Год выпуска
2008
Количество страниц
448
Тираж
3000
Язык

Творчество этих талантливых пейзажистов второй половины XIX - начала XX века в прошлом столетии было незаслуженно забыто. В альбоме представлено наиболее полное собрание работ художников из музеев и частных коллекций, а также репродукции картин, опубликованные в дореволюционных журналах и книгах, на старых открытках. Книга дополнена фрагментами из прижизненных статей о художниках, литературным наследием. Тема южной природы Украины и Крыма объединяет этот альбом.Альбомное издание, большой формат, много полосных иллюстраций, печать высокого качества, тканевый переплет, суперобложка, короб.Композиционно книга выстроена таким образом, что сначала читатель знакомится с обстоятельствами жизненного и творческого пути живописцев. Во второй, и главной, части альбома - творческое наследие художников. Издательство провело огромную работу, чтобы собрать коллекцию репродукций картин из центральных и областных музеев, частных коллекций, дореволюционных изданий.Большое количество иллюстраций публикуется впервые.Подписи на русском и на английском языках, текст на русском и на английском. Списки иллюстраций на двух языках. Фрагменты статей о художниках из журналов конца XIX - начала XX века.В приложении - репродукции забытых картин из альбомов Академических выставок (1885 - 1896), альбома живописи И.Е Крачковского (1917), книги Ф.И. Булгакова о В.Д. Орловском (1888), литографии С.И. Васильковского из альбома "Из Украинской старины" (1913); а также воспоминания К.Я. Крыжицкого об А.И. Куинджи.Сергей Иванович Васильковский "с особенной любовью и теплотой" писал "доблестных запорожцев на фоне славной украинской старины". В колорите, в тонких, гармоничных сочетаниях цвета его миниатюрных картин - вибрация света и воздуха, игра солнечного света.Иосиф Евстафьевич Крачковский "отдавал предпочтение портретности в пейзаже, считая, что лучше природы не придумаешь, что случайности распределения масс зелени, облаков, красочных пятен так божественно прекрасны, что дай Бог, чтобы хватило сил хоть немного приблизиться к ним".Константин Яковлевич Крыжицкий "всегда оставался верен добрым традициям хорошей пейзажной школы прежнего времени" и "воссоздавал с необычайной техникой и правдивостью природу живую, существующую, не фантастическую и не придуманную".Владимир Донатович Орловский "Насколько И.И. Шишкин слывет корифеем северного пейзажа, настолько же несравненным пейзажистом южной природы можно считать В.Д. Орловского".Николай Александрович Сергеев. Особая поэтичность отличает его пейзажи. "Моменты контрастов освещения, моменты грозы, бури, дождя, радуги, настроения смятения, тревоги, порывы сильно владели впечатлениями Сергеева, стремившегося передать эти мгновенные преображения природы".

Tvorchestvo etikh talantlivykh peyzazhistov vtoroy poloviny XIX - nachala XX veka v proshlom stoletii bylo nezasluzhenno zabyto. V albome predstavleno naibolee polnoe sobranie rabot khudozhnikov iz muzeev i chastnykh kollektsiy, a takzhe reproduktsii kartin, opublikovannye v dorevolyutsionnykh zhurnalakh i knigakh, na starykh otkrytkakh. Kniga dopolnena fragmentami iz prizhiznennykh statey o khudozhnikakh, literaturnym naslediem. Tema yuzhnoy prirody Ukrainy i Kryma obedinyaet etot albom.Albomnoe izdanie, bolshoy format, mnogo polosnykh illyustratsiy, pechat vysokogo kachestva, tkanevyy pereplet, superoblozhka, korob.Kompozitsionno kniga vystroena takim obrazom, chto snachala chitatel znakomitsya s obstoyatelstvami zhiznennogo i tvorcheskogo puti zhivopistsev. Vo vtoroy, i glavnoy, chasti alboma - tvorcheskoe nasledie khudozhnikov. Izdatelstvo provelo ogromnuyu rabotu, chtoby sobrat kollektsiyu reproduktsiy kartin iz tsentralnykh i oblastnykh muzeev, chastnykh kollektsiy, dorevolyutsionnykh izdaniy.Bolshoe kolichestvo illyustratsiy publikuetsya vpervye.Podpisi na russkom i na angliyskom yazykakh, tekst na russkom i na angliyskom. Spiski illyustratsiy na dvukh yazykakh. Fragmenty statey o khudozhnikakh iz zhurnalov kontsa XIX - nachala XX veka.V prilozhenii - reproduktsii zabytykh kartin iz albomov Akademicheskikh vystavok (1885 - 1896), alboma zhivopisi I.E Krachkovskogo (1917), knigi F.I. Bulgakova o V.D. Orlovskom (1888), litografii S.I. Vasilkovskogo iz alboma "Iz Ukrainskoy stariny" (1913); a takzhe vospominaniya K.YA. Kryzhitskogo ob A.I. Kuindzhi.Sergey Ivanovich Vasilkovskiy "s osobennoy lyubovyu i teplotoy" pisal "doblestnykh zaporozhtsev na fone slavnoy ukrainskoy stariny". V kolorite, v tonkikh, garmonichnykh sochetaniyakh tsveta ego miniatyurnykh kartin - vibratsiya sveta i vozdukha, igra solnechnogo sveta.Iosif Evstafevich Krachkovskiy "otdaval predpochtenie portretnosti v peyzazhe, schitaya, chto luchshe prirody ne pridumaesh, chto sluchaynosti raspredeleniya mass zeleni, oblakov, krasochnykh pyaten tak bozhestvenno prekrasny, chto day Bog, chtoby khvatilo sil khot nemnogo priblizitsya k nim".Konstantin YAkovlevich Kryzhitskiy "vsegda ostavalsya veren dobrym traditsiyam khoroshey peyzazhnoy shkoly prezhnego vremeni" i "vossozdaval s neobychaynoy tekhnikoy i pravdivostyu prirodu zhivuyu, sushchestvuyushchuyu, ne fantasticheskuyu i ne pridumannuyu".Vladimir Donatovich Orlovskiy "Naskolko I.I. SHishkin slyvet korifeem severnogo peyzazha, nastolko zhe nesravnennym peyzazhistom yuzhnoy prirody mozhno schitat V.D. Orlovskogo".Nikolay Aleksandrovich Sergeev. Osobaya poetichnost otlichaet ego peyzazhi. "Momenty kontrastov osveshcheniya, momenty grozy, buri, dozhdya, radugi, nastroeniya smyateniya, trevogi, poryvy silno vladeli vpechatleniyami Sergeeva, stremivshegosya peredat eti mgnovennye preobrazheniya prirody".

The work of these talented landscape painters of the second half of XIX - early XX century in the past century was unfairly forgotten. The album presents the most complete collection of works by artists from museums and private collections, as well as reproductions of paintings published in pre-revolutionary magazines and books, old postcards. The book is supplemented by excerpts from a lifetime of articles on artists, literary heritage. The theme of the nature of southern Ukraine and Crimea brings together this album.Gatefold edition, large format, many line illustrations, high quality printing, cloth cover, dust jacket, box.Composite book is structured in such a way that at first the reader gets acquainted with the circumstances of life and creative work of artists. In the second, and main, part of the album - the creative legacy of artists. The publisher has done a great job to assemble a collection of reproductions of paintings from Central and regional museums, private collections, pre-revolutionary publications.A large number of illustrations published for the first time.Signature in Russian and English, text in Russian and English. A list of illustrations in two languages. Snippets of articles about artists from magazines of late XIX - early XX century.In the application of reproductions of paintings from forgotten albums of the Academic exhibitions (1885 - 1896), album of painting of the I. E. Krachkovsky (1917), books about F. I. Bulgakov, V. D. Orlovsky (1888), lithographs by S. I. Vasilkovsky from the album "From Ukrainian antiquity" (1913); and the memoirs of K. J. kryzhitskogo about the A. I. Kuindzhi.Sergei Ivanovich Vasilkovsky "with special love and warmth," wrote "the valiant Cossacks amid the glorious Ukrainian antiquity. In flavor, subtle, harmonious combinations of colors of his miniature paintings - the vibration of light and air, the sunlight.Joseph evstafievich Krachkovskii "favored of portrait in the landscape, believing that better nature not think that the randomness of the distribution of masses of greenery, clouds, colorful spots so divinely beautiful, that God forbid, to have the strength a little closer to him."Konstantin Yakovlevich Kryzhitsky "has always remained faithful to the good traditions good landscape school old time" and "recreated with extraordinary technique and truthfulness of nature is alive, existing, not fantastic and not invented".Vladimir donatovich Orlovsky "as far As I. I. Shishkin has a reputation as a luminary of the Northern landscape, as the incomparable landscape of the southern nature can be considered V. D. Orlovskogo".Nikolai Sergeyev. Special poetry distinguishes his landscapes. "Highlights the contrasts of lighting, the moments of thunder, storm, rain, rainbow, mood, confusion, anxiety, impulses strongly possessed by the impressions Sergeeva, who sought to pass these instant transformation of nature."

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...