Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Русская живопись. 1890–1900

Russkaya zhivopis. 18901900

Russian painting. 1890-1900

ID 269988

Начинается новый этап в развитии русской культуры, появляются новые направления и неповторимые личности. Историческая и жанровая живопись стали "местом встречи" реализма и символизма.Русское изобра...

Nachinaetsya novyy etap v razvitii russkoy kultury, poyavlyayutsya novye napravleniya i nepovtorimye lichnosti. Istoricheskaya i zhanrovaya zhivopis stali "mestom vstrechi" realizma i simvolizma.Russkoe izobra...

Begins a new stage in the development of Russian culture, and new directions and unique personality. Historical and genre painting became the "meeting place" of realism and symbolism.The art of the...

Год выпуска
2018
Переплет
Мягкий переплет
$42.99
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

EAN
9785779344371
ISBN
978-5-7793-4437-1
Год выпуска
2018
Количество страниц
128
Тираж
220
Язык
Переплет
Мягкий переплет

Русское изобразительное искусство девяностых годов XIX века необычайно интересно и противоречиво, как интересна и противоречива сама эпоха. В конце столетия россияне испытывали разочарование в традиционных ценностях и смутную жажду перемен. Технический прогресс, на который возлагались такие надежды, не принес всеобщего процветания. Попытки самодержавного реформаторства не сумели распутать клубка давних российских противоречий. В этих условиях искусство, и прежде всего живопись, получают новый толчок к расцвету. Усиливается борьба направлений. Рациональное и иррациональное; острый социальный протест и восхищенное любование жизнью во всех ее проявлениях; солнечный оптимизм и сумеречная меланхолия – вот характерные черты живописи этого периода. Ей свойственны смешение и взаимопроникновение жанров и становление новых художественных принципов – в частности, наряду с реализмом в живописи утверждается символизм. В альбоме рассказывается о творчестве самых разных мастеров – от Василия Сурикова до Михаила Врубеля, включая и таких, как С. Бакалович, С. Милорадович, Н. Пимоненко, К. Лебедев и другие, чьи имена не столь хорошо известны нашим современникам. Стремление познакомить читателя с живописным искусством во всей полноте, включая и незаслуженно забытых художников так называемого второго плана, характеризует всю серию книг «История и шедевры». Книги серии обращены не к специалистам, а именно к широкому читателю, то есть к человеку, который любит искусство, ценит неповторимость прошлого и хочет иметь в своем доме хорошо иллюстрированное издание, к которому можно было бы с удовольствием возвращаться вновь и вновь. Россия конца XIX века жила в смутном предчувствии перемен. Надежды и страхи, мистические пророчества и рационалистическая жажда деятельности — словом, все, что бывает характерно для общественных настроений рубежа столетий, соединилось с давними российскими противоречиями, все настойчивее требующими разрешения. Соединилось — и породило уникальную атмосферу, чрезвычайно благоприятную для искусства. Начинается новый этап в развитии русской культуры, для которого характерен не только ее расцвет, но и чрезвычайное разнообразие, стирание жанровых границ, появление новых направлений и неповторимых личностей, в творчестве которых признаки этих направлений переплетались подчас самым неожиданным образом: историческая и жанровая живопись стали «местом встречи» реализма и символизма.

Russkoe izobrazitelnoe iskusstvo devyanostykh godov XIX veka neobychayno interesno i protivorechivo, kak interesna i protivorechiva sama epokha. V kontse stoletiya rossiyane ispytyvali razocharovanie v traditsionnykh tsennostyakh i smutnuyu zhazhdu peremen. Tekhnicheskiy progress, na kotoryy vozlagalis takie nadezhdy, ne prines vseobshchego protsvetaniya. Popytki samoderzhavnogo reformatorstva ne sumeli rasputat klubka davnikh rossiyskikh protivorechiy. V etikh usloviyakh iskusstvo, i prezhde vsego zhivopis, poluchayut novyy tolchok k rastsvetu. Usilivaetsya borba napravleniy. Ratsionalnoe i irratsionalnoe; ostryy sotsialnyy protest i voskhishchennoe lyubovanie zhiznyu vo vsekh ee proyavleniyakh; solnechnyy optimizm i sumerechnaya melankholiya vot kharakternye cherty zhivopisi etogo perioda. Ey svoystvenny smeshenie i vzaimoproniknovenie zhanrov i stanovlenie novykh khudozhestvennykh printsipov v chastnosti, naryadu s realizmom v zhivopisi utverzhdaetsya simvolizm. V albome rasskazyvaetsya o tvorchestve samykh raznykh masterov ot Vasiliya Surikova do Mikhaila Vrubelya, vklyuchaya i takikh, kak S. Bakalovich, S. Miloradovich, N. Pimonenko, K. Lebedev i drugie, chi imena ne stol khorosho izvestny nashim sovremennikam. Stremlenie poznakomit chitatelya s zhivopisnym iskusstvom vo vsey polnote, vklyuchaya i nezasluzhenno zabytykh khudozhnikov tak nazyvaemogo vtorogo plana, kharakterizuet vsyu seriyu knig Istoriya i shedevry. Knigi serii obrashcheny ne k spetsialistam, a imenno k shirokomu chitatelyu, to est k cheloveku, kotoryy lyubit iskusstvo, tsenit nepovtorimost proshlogo i khochet imet v svoem dome khorosho illyustrirovannoe izdanie, k kotoromu mozhno bylo by s udovolstviem vozvrashchatsya vnov i vnov. Rossiya kontsa XIX veka zhila v smutnom predchuvstvii peremen. Nadezhdy i strakhi, misticheskie prorochestva i ratsionalisticheskaya zhazhda deyatelnosti slovom, vse, chto byvaet kharakterno dlya obshchestvennykh nastroeniy rubezha stoletiy, soedinilos s davnimi rossiyskimi protivorechiyami, vse nastoychivee trebuyushchimi razresheniya. Soedinilos i porodilo unikalnuyu atmosferu, chrezvychayno blagopriyatnuyu dlya iskusstva. Nachinaetsya novyy etap v razvitii russkoy kultury, dlya kotorogo kharakteren ne tolko ee rastsvet, no i chrezvychaynoe raznoobrazie, stiranie zhanrovykh granits, poyavlenie novykh napravleniy i nepovtorimykh lichnostey, v tvorchestve kotorykh priznaki etikh napravleniy perepletalis podchas samym neozhidannym obrazom: istoricheskaya i zhanrovaya zhivopis stali mestom vstrechi realizma i simvolizma.

The art of the nineties of the XIX century, extraordinarily interesting and contradictory, as interesting and controversial the epoch itself. At the end of the century the Russians were disappointed in traditional values and a vague thirst for change. Technical progress, which pinned such hopes, has not brought universal prosperity. Attempts autocratic reformism failed to unravel the tangle of old Russian contradictions. In these circumstances, art, and especially painting, is getting a new impetus to prosperity. There is increasing competition areas. The rational and the irrational; acute social protest and admiring the love of life in all its manifestations; the Sunny optimism and the twilight melancholy are the characteristic features of painting of this period. It is characterized by mixing and interpenetration of genres and the emergence of a new artistic principles, in particular, along with the realistic painting of the alleged symbolism. The album tells about the work of different artists – from Vasily Surikov to Mikhail Vrubel, including such as S. Bakalovich, S. mA, N. Pimonenko, K. Lebedev, and others whose names are not so well known to our contemporaries. The desire to acquaint the reader with the picturesque art in its entirety, including undeservedly forgotten artists of the so-called second plan, characterized the entire series of books "History and masterpieces." The book series is addressed not to specialists, namely to the General reader, that is, to the man who loves art, appreciates the uniqueness of the past and wants to have in his house a well illustrated publication to which it was possible would love to come back again and again. Russia of the late nineteenth century lived in a vague presentiment of change. Hopes and fears, mystical prophecies, and the rationalist desire to work — in short, everything that is characteristic of the public mood of the turn of the century, connected with Russia's long contradictions, increasingly needs to be addressed. Merged and gave rise to a unique atmosphere, extremely favourable to the art. Begins a new stage in the development of Russian culture, which is characterized by not only her prosperity, but also the extraordinary diversity, blurring the boundaries of genre, the emergence of new trends and unique personalities in the work which the signs of these areas intertwined often in the most unexpected way: a historical and genre painting became the "meeting place" of realism and symbolism.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...