Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Без перьев

Bez perev

Without feathers

ID 14147

Юный Аллен Стюарт Кенигсберг начал писать газетные фельетоны и юмористические миниатюры для ночных клубов уже в пятнадцать лет, придумав себе творческий псевдоним Вуди Аллен. Не закончив школу, он ...

YUnyy Allen Styuart Kenigsberg nachal pisat gazetnye feletony i yumoristicheskie miniatyury dlya nochnykh klubov uzhe v pyatnadtsat let, pridumav sebe tvorcheskiy psevdonim Vudi Allen. Ne zakonchiv shkolu, on ...

Young Allen Stewart Konigsberg started to write news satires and humorous miniatures for night clubs for fifteen years, inventing a creative pseudonym woody Allen. Not finished school, he began wor...

Год выпуска
2017
Переплет
Твердый переплет
Серия
Издательство
Автор
Товар закончился
Сообщить о поступлении
(0)

Характеристики

EAN
9785170777235
ISBN
978-5-17-077723-5
Год выпуска
2017
Количество страниц
288
Тираж
12500
Формат
70x108/32
Язык
Переплет
Твердый переплет
Серия
Издательство
Автор

Одно из самых известных творений Вуди Аллена-литератора, четыре месяца продержавшееся в списке бестселлеров The New York Times, сборник рассказов и пьес "Без перьев" - блестящий образец едкого интеллектуального юмора с фирменным вудиалленовским налетом абсурда. На русский язык книгу блестяще перевели Александр Ливергант и Олег Дорман. Юный Аллен Стюарт Кенигсберг начал писать газетные фельетоны и юмористические миниатюры для ночных клубов уже в пятнадцать лет, придумав себе творческий псевдоним Вуди Аллен. Не закончив школу, стал сотрудничать с популярными журналами New Yorker, Playboy, Evergreen, где печатались его юморески и фельетоны, и, кроме того, сочинял скетчи для юмористических телевизионных программ. В кино Аллен дебютировал в 1965 году как актер и сценарист, спустя четыре года поставил свой первый фильм, а в 1977-м - он уже обладатель четырех статуэток "Оскар".Снимая в год по фильму, а то и по два, истинной своей страстью считает сочинение рассказов. Вуди Аллен - автор шести юмористических книг, четыре из них сборники: "Сводя счёты" (1971), "Без перьев" (1975), "Побочные эффекты" (1980) и "Чистая анархия" (2007). "Без перьев" - это изящный театр абсурда, где Аллен смешивает жанры и стили, пародируя классиков. Отзывы: Алленовский юмор актуален всегда, потому что он знать не хочет ни о какой актуальности. В неспокойные времена, ну как, например, сейчас, это утешает. Лиза Биргер, Wonderzine Степень безумия достигает критической отметки, но организм жаждет еще. Успевай только корчиться, захлебываться смехом, словно дятел Вуди после шалости. Аллен по-своему подкалывает читателей, выбивает шутками землю из-под ног и берет штурмом каждую мозговую извилину. Прочтение В его новой книге есть все, что мы так любим у великого "городского невротика": буйная, на грани абсурда, фантазия, тонкий юмор и отточенное перо - несмотря на ироничный заголовок, отсылающий к известному античному определению человека как "двуногого животного без перьев". Psychologies За почти 30 с лишним лет его проза ничуть не потускнела. Interview Russia Легкие, гомерически смешные, абсурдные, пародийные тексты Вуди Аллена не являются воплощением какого-то его абсолютно потустороннего творческого замысла - в прозе он сохраняет свой фирменный стиль и шуточки про интеллигентов, евреев, секс, буржуазность, великолепно переданные в их первоначальном ироничном блеске российскими переводчиками. Culture Review Если вы любите Вуди Аллена, купите эту книгу немедленно. Это документ той эпохи, когда Вуди не был великим, а просто смешным до колик. Amazon.com

Odno iz samykh izvestnykh tvoreniy Vudi Allena-literatora, chetyre mesyatsa proderzhavsheesya v spiske bestsellerov The New York Times, sbornik rasskazov i pes "Bez perev" - blestyashchiy obrazets edkogo intellektualnogo yumora s firmennym vudiallenovskim naletom absurda. Na russkiy yazyk knigu blestyashche pereveli Aleksandr Livergant i Oleg Dorman. YUnyy Allen Styuart Kenigsberg nachal pisat gazetnye feletony i yumoristicheskie miniatyury dlya nochnykh klubov uzhe v pyatnadtsat let, pridumav sebe tvorcheskiy psevdonim Vudi Allen. Ne zakonchiv shkolu, stal sotrudnichat s populyarnymi zhurnalami New Yorker, Playboy, Evergreen, gde pechatalis ego yumoreski i feletony, i, krome togo, sochinyal sketchi dlya yumoristicheskikh televizionnykh programm. V kino Allen debyutiroval v 1965 godu kak akter i stsenarist, spustya chetyre goda postavil svoy pervyy film, a v 1977-m - on uzhe obladatel chetyrekh statuetok "Oskar".Snimaya v god po filmu, a to i po dva, istinnoy svoey strastyu schitaet sochinenie rasskazov. Vudi Allen - avtor shesti yumoristicheskikh knig, chetyre iz nikh sborniki: "Svodya schyety" (1971), "Bez perev" (1975), "Pobochnye effekty" (1980) i "CHistaya anarkhiya" (2007). "Bez perev" - eto izyashchnyy teatr absurda, gde Allen smeshivaet zhanry i stili, parodiruya klassikov. Otzyvy: Allenovskiy yumor aktualen vsegda, potomu chto on znat ne khochet ni o kakoy aktualnosti. V nespokoynye vremena, nu kak, naprimer, seychas, eto uteshaet. Liza Birger, Wonderzine Stepen bezumiya dostigaet kriticheskoy otmetki, no organizm zhazhdet eshche. Uspevay tolko korchitsya, zakhlebyvatsya smekhom, slovno dyatel Vudi posle shalosti. Allen po-svoemu podkalyvaet chitateley, vybivaet shutkami zemlyu iz-pod nog i beret shturmom kazhduyu mozgovuyu izvilinu. Prochtenie V ego novoy knige est vse, chto my tak lyubim u velikogo "gorodskogo nevrotika": buynaya, na grani absurda, fantaziya, tonkiy yumor i ottochennoe pero - nesmotrya na ironichnyy zagolovok, otsylayushchiy k izvestnomu antichnomu opredeleniyu cheloveka kak "dvunogogo zhivotnogo bez perev". Psychologies Za pochti 30 s lishnim let ego proza nichut ne potusknela. Interview Russia Legkie, gomericheski smeshnye, absurdnye, parodiynye teksty Vudi Allena ne yavlyayutsya voploshcheniem kakogo-to ego absolyutno potustoronnego tvorcheskogo zamysla - v proze on sokhranyaet svoy firmennyy stil i shutochki pro intelligentov, evreev, seks, burzhuaznost, velikolepno peredannye v ikh pervonachalnom ironichnom bleske rossiyskimi perevodchikami. Culture Review Esli vy lyubite Vudi Allena, kupite etu knigu nemedlenno. Eto dokument toy epokhi, kogda Vudi ne byl velikim, a prosto smeshnym do kolik. Amazon.com

One of the most famous creations of woody Allen-writer, four months lasted in the best seller list The New York Times, a collection of short stories and plays "Without feathers" - a shining example of a caustic intellectual humor with a signature uudelleenluku a touch of the absurd. In Russian language the book is brilliantly translated by Alexander Livergant and Oleg Dorman. Young Allen Stewart Konigsberg started to write news satires and humorous miniatures for night clubs for fifteen years, inventing a creative pseudonym woody Allen. Not finished school, started to work with popular magazines, the New Yorker, Playboy, Evergreen, which published his humoresques and satires, and, in addition, wrote sketches for a humorous television programs. In the movie, Allen debuted in 1965 as an actor and writer, four years later, he directed his first film, and in 1977 he was already the winner of four awards "Oscar".Taking a year to film, and then two, his true passion considers the writing of short stories. Woody Allen is the author of six comic books, four of them collections of: "Reducing scores" (1971), "Without feathers" (1975), "Side effects" (1980) and "Pure anarchy" (2007). "Without feathers" - is an elegant theater of the absurd, where Allen mixes genres and styles, parodying the classics. Reviews: Alinowski humor is always relevant, because he does not want to know about any relevance. In turbulent times, as well, for example, now, that's comforting. Lisa Birger, Wonderzine the extent of the madness reaches a critical level, but the body yearns for more. Only manage to writhe, choke a laugh like woody woodpecker after pranks. Allen's teasing his readers, knocks aside the ground from under his feet and takes storm each cerebral gyrus. Reading In his new book has everything we love about the great "city neurotic": violent, on the verge of absurdity, fantasy, subtle humor and refined feather - despite the ironic title, referring to the famous ancient definition of man as "a biped animal without feathers". Psychologies For almost 30 years, his prose hasn't faded. Interview Russia Light, exceedingly funny, absurd, parody lyrics by woody Allen are not the epitome of some of its absolutely beyond a creative idea in prose he retains his signature style and jokes about intellectuals, Jews, sex, bourgeois, beautifully transferred in its original ironic brilliance of Russian translators. Culture Review If you love woody Allen, buy this book immediately. It is a document of the era when woody was not great, but just funny to colic. Amazon.com

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...

Фрагмент книги

Другие книги серии

Просто дети
$11.99
Счастливая ошибка
$9.99
Ноев ковчег писателей
$18.49
Горбачев
$24.99
И Бог ночует между строк
$10.99
Леонардо да Винчи
$25.99
Заморок
$9.49
От золотого тельца до «Золотого теленка».
$11.49
Преступление доктора Паровозова
$11.49
Взлеты и падения государств
$16.49