Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Самураи. История японской военной аристократии

Samurai. Istoriya yaponskoy voennoy aristokratii

Samurai. The history of the Japanese military aristocracy

ID 216545

Средневековую Японию раздирали внутренние междоусобицы и конфликты. В этой книге автор рассказывает о мужественных и искусных воинах той эпохи, прослеживает путь становления класса самураев, с VII ...

Srednevekovuyu YAponiyu razdirali vnutrennie mezhdousobitsy i konflikty. V etoy knige avtor rasskazyvaet o muzhestvennykh i iskusnykh voinakh toy epokhi, proslezhivaet put stanovleniya klassa samuraev, s VII ...

Medieval Japan was torn by internal strife and conflict. In this book the author tells about a brave and skilful soldiers of the era, traces the path of formation of the samurai class, from the VII...

Издательство
Серия
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2008
$51.99
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Серия
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785170316977
ISBN
978-5-17-031697-7
Год выпуска
2008
Количество страниц
256
Тираж
8000
Формат
225x285
Язык

Средневековую Японию раздирали внутренние междоусобицы и конфликты. В этой книге автор рассказывает о мужественных и искусных воинах той эпохи, прослеживает путь становления класса самураев, с VII века воины-одиночки постепенно объединились в мощную касту профессиональных воинов, внушавших ужас своим врагам. Книга начинается с определения места самураев в японской истории и той роли, которую они играли в политическом противостоянии японских императоров с военными вождями (сегунами). Описание ключевых исторических фигур и самурайских вождей, правивших Японией в тот бурный период, сопровождается подробными комментариями. В главе 2 описываются зарубежные военные кампании самураев, такие как, например, Корейская война, и рассказывается, как самураи приспосабливались к мирной жизни, занимаясь боевыми искусствами и служа наемниками за границей. В главе 3 рассматривается структура и системы самурайских армий, воинская иерархия, идеология (бусидо) и система военной подготовки самураев. Описывается повседневная жизнь самураев, замки и дома, в которых они жили, а также рассказывается о том, как и чем они питались в военных походах. Глава 4 посвящена детальному описанию самурайского доспеха и костюма в различные исторические периоды. Также приводятся сведения о том, что самураи носили на поле сражения и что надевали в мирное время. Кроме меча, которым самураи владели в совершенстве, они использовали разно­образное оружие, включая арбалеты, кинжалы и копья. В главах 5 и 6 описывается любимое оружие самураев. Книга завершается экскурсом в историю военного искусства самураев, описанием тактических приемов и боевых построений, а также некоторых традиционных ритуалов. На поле боя в изобилии лилась кровь и во множестве гибли люди, и такие акты, как харакири (ритуальное самоубийство) и взятие вражеских голов в качестве трофеев, были делом обычным, что подтверждается красочными свидетельствами современников. На страницах этой книги мир средне­вековых японских воинов, которые играли важную роль в истории VII-XIX веков, раскрывается перед читателем во всем многообразии и полноте. Богатейший иллюстративный материал дополняют четыре красочные вклейки с последовательным изображением отдельных частей оборонительного доспеха самураев.

Srednevekovuyu YAponiyu razdirali vnutrennie mezhdousobitsy i konflikty. V etoy knige avtor rasskazyvaet o muzhestvennykh i iskusnykh voinakh toy epokhi, proslezhivaet put stanovleniya klassa samuraev, s VII veka voiny-odinochki postepenno obedinilis v moshchnuyu kastu professionalnykh voinov, vnushavshikh uzhas svoim vragam. Kniga nachinaetsya s opredeleniya mesta samuraev v yaponskoy istorii i toy roli, kotoruyu oni igrali v politicheskom protivostoyanii yaponskikh imperatorov s voennymi vozhdyami (segunami). Opisanie klyuchevykh istoricheskikh figur i samurayskikh vozhdey, pravivshikh YAponiey v tot burnyy period, soprovozhdaetsya podrobnymi kommentariyami. V glave 2 opisyvayutsya zarubezhnye voennye kampanii samuraev, takie kak, naprimer, Koreyskaya voyna, i rasskazyvaetsya, kak samurai prisposablivalis k mirnoy zhizni, zanimayas boevymi iskusstvami i sluzha naemnikami za granitsey. V glave 3 rassmatrivaetsya struktura i sistemy samurayskikh armiy, voinskaya ierarkhiya, ideologiya (busido) i sistema voennoy podgotovki samuraev. Opisyvaetsya povsednevnaya zhizn samuraev, zamki i doma, v kotorykh oni zhili, a takzhe rasskazyvaetsya o tom, kak i chem oni pitalis v voennykh pokhodakh. Glava 4 posvyashchena detalnomu opisaniyu samurayskogo dospekha i kostyuma v razlichnye istoricheskie periody. Takzhe privodyatsya svedeniya o tom, chto samurai nosili na pole srazheniya i chto nadevali v mirnoe vremya. Krome mecha, kotorym samurai vladeli v sovershenstve, oni ispolzovali raznoobraznoe oruzhie, vklyuchaya arbalety, kinzhaly i kopya. V glavakh 5 i 6 opisyvaetsya lyubimoe oruzhie samuraev. Kniga zavershaetsya ekskursom v istoriyu voennogo iskusstva samuraev, opisaniem takticheskikh priemov i boevykh postroeniy, a takzhe nekotorykh traditsionnykh ritualov. Na pole boya v izobilii lilas krov i vo mnozhestve gibli lyudi, i takie akty, kak kharakiri (ritualnoe samoubiystvo) i vzyatie vrazheskikh golov v kachestve trofeev, byli delom obychnym, chto podtverzhdaetsya krasochnymi svidetelstvami sovremennikov. Na stranitsakh etoy knigi mir srednevekovykh yaponskikh voinov, kotorye igrali vazhnuyu rol v istorii VII-XIX vekov, raskryvaetsya pered chitatelem vo vsem mnogoobrazii i polnote. Bogateyshiy illyustrativnyy material dopolnyayut chetyre krasochnye vkleyki s posledovatelnym izobrazheniem otdelnykh chastey oboronitelnogo dospekha samuraev.

Medieval Japan was torn by internal strife and conflict. In this book the author tells about a brave and skilful soldiers of the era, traces the path of formation of the samurai class, from the VII century soldiers single gradually merged into a powerful caste of professional warriors, inspiring terror in their enemies. The book begins with a definition of the place of the samurai in Japanese history and the role that they played in the political confrontation between Japanese emperors and military leaders (shoguns). A description of the key historical figures and leaders of samurai, who ruled Japan in the turbulent period, accompanied by detailed comments. Chapter 2 describes the foreign military campaigns of the samurai, such as, for example, the Korean war, and discusses how samurai was adapted to civilian life, martial arts and serving as mercenaries abroad. Chapter 3 deals with the structure and system of samurai armies, military hierarchy, ideology (Bushido) and the system of military training of the samurai. Describes the daily life of the samurai, castles and houses in which they lived, and also talks about how and what they ate in military campaigns. Chapter 4 is devoted to a detailed description of samurai armor and costume in different historical periods. Also provides information about what Samurais wore on the field of battle what he wore in time of peace. Except the sword, which the samurai mastered to perfection, they used a variety of weapons, including crossbows, daggers and spears. In chapters 5 and 6 describes the favorite weapon of the samurai. The book concludes with an excursus into the history of the military art of the samurai, the description of tactics and combat builds, and also some traditional rituals. On the battlefield in profusion bloodshed and many people were dying, and such acts as seppuku (ritual suicide) and the taking of enemy heads as trophies was a common thing, as evidenced by colorful contemporaries. On the pages of this book the world of medieval Japanese warriors who played an important role in the history of the VII-XIX centuries, reveals to the reader in all its diversity and fullness. Rich illustrations complement the four colorful inserts with a consistent picture of the individual parts of the defensive armor of the samurai.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...