Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Штеделевский художественный институт. Франкфурт

SHtedelevskiy khudozhestvennyy institut. Frankfurt

Stadel art Institute. Frankfurt

ID 701530

История музея началась двести лет назад, когда банкир из Франкфурта Иоганн Фридрих Штедель подписал завещание, по которому передал все свое состояние и художественное собрание названному его именем...

Istoriya muzeya nachalas dvesti let nazad, kogda bankir iz Frankfurta Iogann Fridrikh SHtedel podpisal zaveshchanie, po kotoromu peredal vse svoe sostoyanie i khudozhestvennoe sobranie nazvannomu ego imenem...

History of the Museum began two hundred years ago, when Frankfurt banker Johann Friedrich städel signed the will which gave all his fortune and art collection named after him the Foundation – the S...

Год выпуска
2016
Переплет
Мягкий переплет
Серия
$90.49
Отложить в список желаний Отложить
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

EAN
9785779348706
ISBN
978-5-7793-4870-6
Год выпуска
2016
Количество страниц
202
Тираж
300
Язык
Переплет
Мягкий переплет
Серия

История музея началась двести лет назад, когда банкир из Франкфурта Иоганн Фридрих Штедель подписал завещание, по которому передал все свое состояние и художественное собрание названному его именем фонду – Штеделевскому художественному институту. Изначально музей размещался в доме мецената в центре Франкфурта. В 1878 году специально для музея был построен обширный музейный комплекс на набережной Шауманкай в фешенебельном районе Заксенхаузен. Главный вход в музей, выполненный в виде арки, украсили скульптуры великих немецких художников Альбрехта Дюрера и Ханса Хольбейна Младшего. В экспозиции представлено 600 картин из общей коллекции музея, насчитывающей около 2700 полотен начиная с конца XIV века и до современности. В собрание входят образцы почти всех художественных школ Европы. Постоянная музейная экспозиция включает три раздела. В них отражено творчество старых мастеров, представителей модернизма и современных художников. В числе жемчужин собрания – «Портрет Симонетты Веспуччи» (около 1480) кисти Сандро Боттичелли, полотно Иоганна Тишбейна «Гете в Римской Кампанье» (1787). В списке шедевров, которыми музей по праву гордится, творения Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего, Яна Вермера, Рембрандта, Пабло Пикассо, Клода Моне, Макса Бекмана, Эрнста Людвига Кирхнера, Герхарда Рихтера, Коринны Васмут. об авторе Милюгина Елена Георгиевна Милюгина Елена Георгиевна – кандидат филологических наук, искусствовед, поэт, музыкант, переводчик, теоретик и историк литературы. Окончила Тверское музыкальное училище и Тверской государственный университет. В настоящее время – доцент Тверского государственного университета и Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина (Тверской курс). Автор монографий «В.Г. Вакенродер и русская литература первой трети XIX века» (Тверь, 1995; в соавторстве), «Гений вкуса: Н.А. Львов. Итоги и проблемы изучения» (Тверь, 2008; в соавторстве), а также нескольких вузовских учебников по теории и истории литературы. Книга «Обгоняющий время: Николай Александрович Львов – поэт, архитектор, искусствовед, историк Москвы» (М., 2009) получила Гран-при открытого конкурса грантов Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации г. Москвы за выпуск книг о Москве и Отечестве и стала дипломантом XI Национального конкурса «Книга года» в номинации «Humanitas». Круг интересов: семиотика, художественный эксперимент в мировой культуре, философия, эстетика и искусство романтизма и модернизма.

Istoriya muzeya nachalas dvesti let nazad, kogda bankir iz Frankfurta Iogann Fridrikh SHtedel podpisal zaveshchanie, po kotoromu peredal vse svoe sostoyanie i khudozhestvennoe sobranie nazvannomu ego imenem fondu SHtedelevskomu khudozhestvennomu institutu. Iznachalno muzey razmeshchalsya v dome metsenata v tsentre Frankfurta. V 1878 godu spetsialno dlya muzeya byl postroen obshirnyy muzeynyy kompleks na naberezhnoy SHaumankay v feshenebelnom rayone Zaksenkhauzen. Glavnyy vkhod v muzey, vypolnennyy v vide arki, ukrasili skulptury velikikh nemetskikh khudozhnikov Albrekhta Dyurera i KHansa KHolbeyna Mladshego. V ekspozitsii predstavleno 600 kartin iz obshchey kollektsii muzeya, naschityvayushchey okolo 2700 poloten nachinaya s kontsa XIV veka i do sovremennosti. V sobranie vkhodyat obraztsy pochti vsekh khudozhestvennykh shkol Evropy. Postoyannaya muzeynaya ekspozitsiya vklyuchaet tri razdela. V nikh otrazheno tvorchestvo starykh masterov, predstaviteley modernizma i sovremennykh khudozhnikov. V chisle zhemchuzhin sobraniya Portret Simonetty Vespuchchi (okolo 1480) kisti Sandro Bottichelli, polotno Ioganna Tishbeyna Gete v Rimskoy Kampane (1787). V spiske shedevrov, kotorymi muzey po pravu gorditsya, tvoreniya Albrekhta Dyurera, Lukasa Kranakha Starshego, YAna Vermera, Rembrandta, Pablo Pikasso, Kloda Mone, Maksa Bekmana, Ernsta Lyudviga Kirkhnera, Gerkharda Rikhtera, Korinny Vasmut. ob avtore Milyugina Elena Georgievna Milyugina Elena Georgievna kandidat filologicheskikh nauk, iskusstvoved, poet, muzykant, perevodchik, teoretik i istorik literatury. Okonchila Tverskoe muzykalnoe uchilishche i Tverskoy gosudarstvennyy universitet. V nastoyashchee vremya dotsent Tverskogo gosudarstvennogo universiteta i Vysshego teatralnogo uchilishcha im. M.S. SHCHepkina (Tverskoy kurs). Avtor monografiy V.G. Vakenroder i russkaya literatura pervoy treti XIX veka (Tver, 1995; v soavtorstve), Geniy vkusa: N.A. Lvov. Itogi i problemy izucheniya (Tver, 2008; v soavtorstve), a takzhe neskolkikh vuzovskikh uchebnikov po teorii i istorii literatury. Kniga Obgonyayushchiy vremya: Nikolay Aleksandrovich Lvov poet, arkhitektor, iskusstvoved, istorik Moskvy (M., 2009) poluchila Gran-pri otkrytogo konkursa grantov Komiteta po telekommunikatsiyam i sredstvam massovoy informatsii g. Moskvy za vypusk knig o Moskve i Otechestve i stala diplomantom XI Natsionalnogo konkursa Kniga goda v nominatsii Humanitas. Krug interesov: semiotika, khudozhestvennyy eksperiment v mirovoy kulture, filosofiya, estetika i iskusstvo romantizma i modernizma.

History of the Museum began two hundred years ago, when Frankfurt banker Johann Friedrich städel signed the will which gave all his fortune and art collection named after him the Foundation – the Stadel art Institute. Initially, the Museum was placed in the house of Maecenas in the centre of Frankfurt. In 1878 specifically for the Museum was an extensive Museum complex on the waterfront Showmance in the trendy district of Sachsenhausen. The main entrance to the Museum, made in the form of an arch, decorated with sculptures of the great German artists Albrecht dürer and Hans Holbein Younger. The exhibition presents paintings, 600 of the total Museum's collection, numbering about 2,700 paintings since the late XIV century to the present. The collection includes samples of almost all art schools of Europe. Permanent Museum exposition includes three sections. They reflect the work of the old masters, representatives of modernism and contemporary artists. Among the gems of the collection – "Portrait of Simonetta Vespucci" (circa 1480) painted by Sandro Botticelli, painting of Johann Tishbeyna "Goethe in the Roman Campagna" (1787). In the list of masterpieces that the Museum is rightly proud of the works of Albrecht dürer, Lucas Cranach the Elder, Jan Vermeer, Rembrandt, Pablo Picasso, Claude Monet, max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, Gerhard Richter, Corinna Wasmuth. about the author Melugin Elena G. Malygina Elena Georgievna – candidate of Philology, art historian, poet, musician, translator, theorist and historian of literature. He graduated from the music College of Tver and Tver state University. Currently associate Professor of Tver state University and the Higher theatre school. M. S. Shchepkina (Tver course). Author of monographs "V. G. Wackenroder and Russian literature of first third of XIX century" (Tver, 1995; co-author), "the Genius of taste: N.. Lions. Results and problems of study" (Tver, 2008; co-author), and several University textbooks on the theory and history of literature. The book "Beating time: Nikolay Alexandrovich Lvov – poet, architect, critic, historian of Moscow" (Moscow, 2009) received the Grand Prix open competition grants Committee on telecommunications and mass media of Moscow, for the publication of books about Moscow and the Fatherland and became the winner of the XI National competition "Book of year" in the nomination "Humanitas". Range of interests: semiotics, art experiment in world culture, philosophy, aesthetics and the art of romanticism and modernism.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...

Другие книги автора

Часослов герцога Беррийского (м/о)
$35.49
Музей искусств.Лос-Анджелес (м/о)
$79.49
МС. Художественный музей Сюрмонда – Людвига. Ахен
$79.49
Музей изящных искусств. Гренобль
$90.49
Национальная галерея Виктории. Мельбурн
$90.49
Музей изящный искусств Пти-Пале. Париж
$90.49
Национальная пинакотека. Феррара
$83.99
Утрехтские караваджисты
$107.99
Музей Метрополитен
$419.49
Национальная пинакотека. Болонья
$90.49