Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Будущее разума

Budushchee razuma

The future of the mind

ID 371967

О чем книга "Будущее разума" Прямое мысленное общение с компьютером, телекинез, имплантация новых навыков непосредственно в мозг, видеозапись образов, воспоминаний и снов, телепатия, аватары и сурр...

O chem kniga "Budushchee razuma" Pryamoe myslennoe obshchenie s kompyuterom, telekinez, implantatsiya novykh navykov neposredstvenno v mozg, videozapis obrazov, vospominaniy i snov, telepatiya, avatary i surr...

What the book is about "the Future of the mind" Direct mental communication with the computer, telekinesis, implanting new skills directly into the brain, video of images, of memories and dreams, t...

Автор
Издательство
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2022
$28.99
(0)
В наличии

Комплектация

14 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Автор
Издательство
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785916719345
ISBN
978-5-91671-934-5
Год выпуска
2022
Количество страниц
502
Тираж
3000
Формат
60x90/16
Язык

Цитата Обстоятельный рассказ о том, чего можно ожидать от научно-технического прогресса в ближайшие сто лет или около того… захватывающий и изложенный с похвальной ясностью. The Wall Street Journal Каку обладает неподражаемой способностью брать сложные научные теории и превращать их в увлекательные сказки о том, на что наша жизнь будет похожа в будущем… весело, захватывающе. И совсем чуть-чуть страшно. USA Today В последней книге Каку старается объяснить, почему одни фантазии о будущем могут в конечном итоге реализоваться, тогда как другие выходят за рамки возможного… Часто такие вопросы исследует научная фантастика, наука же обычно хранит молчание по этому поводу. Работы Каку помогают заполнить эту брешь. The Economist О чем книга "Будущее разума" Прямое мысленное общение с компьютером, телекинез, имплантация новых навыков непосредственно в мозг, видеозапись образов, воспоминаний и снов, телепатия, аватары и суррогаты как помощники человечества, экзоскелеты, управляемые мыслью, и искусственный интеллект. Это все наше недалекое будущее. В ближайшие десятилетия мы научимся форсировать свой интеллект при помощи генной терапии, лекарств и магнитных приборов. Наука в этом направлении развивается стремительно. Изменится характер работы и общения в социальных сетях, процесс обучения и в целом человеческое развитие. Будут побеждены многие неизлечимые болезни, мы станем другими. Готов ли наш разум к будущему? Что там его ждет? На эти вопросы, опираясь на последние исследования в области нейробиологии и физики, отвечает Митио Каку, футуролог, популяризатор науки и автор научно-популярных бестселлеров. Почему книга "Будущее разума" достойна прочтения Уникальная возможность - заглянуть в будущее! Невероятно сложные идеи по таким вопросам, как нанотехнологии, искусственный интеллект и космические путешествия, автор дает самым доступным для читателя языком… невозможно оторваться! Митио Каку - выдающийся ученый, один из создателей теории струн, получил особое признание во всем мире благодаря активной деятельности по популяризации теоретической физики и современных концепций об устройстве мироздания. Книги автора, в том числе такие бестселлеры, как "Физика невозможного" и "Физика будущего", переведены на десятки языков, а радио- и телепередачи слушают и смотрят на сотнях каналов. Кто автор Митио Каку (род. 24 января 1947 г. в Сан-Хосе, Калифорния) - профессор теоретической физики. Более четверти века преподает в Нью-Йоркском сити-колледже, кроме того, работает в Институте перспективных исследований в Принстоне и в Нью-Йоркском университете. Ключевые понятия Митио Каку, современная наука, физика, будущее, искусственный интеллект, нечеловеческий разум, роботы, нейробиология

TSitata Obstoyatelnyy rasskaz o tom, chego mozhno ozhidat ot nauchno-tekhnicheskogo progressa v blizhayshie sto let ili okolo togo zakhvatyvayushchiy i izlozhennyy s pokhvalnoy yasnostyu. The Wall Street Journal Kaku obladaet nepodrazhaemoy sposobnostyu brat slozhnye nauchnye teorii i prevrashchat ikh v uvlekatelnye skazki o tom, na chto nasha zhizn budet pokhozha v budushchem veselo, zakhvatyvayushche. I sovsem chut-chut strashno. USA Today V posledney knige Kaku staraetsya obyasnit, pochemu odni fantazii o budushchem mogut v konechnom itoge realizovatsya, togda kak drugie vykhodyat za ramki vozmozhnogo CHasto takie voprosy issleduet nauchnaya fantastika, nauka zhe obychno khranit molchanie po etomu povodu. Raboty Kaku pomogayut zapolnit etu bresh. The Economist O chem kniga "Budushchee razuma" Pryamoe myslennoe obshchenie s kompyuterom, telekinez, implantatsiya novykh navykov neposredstvenno v mozg, videozapis obrazov, vospominaniy i snov, telepatiya, avatary i surrogaty kak pomoshchniki chelovechestva, ekzoskelety, upravlyaemye myslyu, i iskusstvennyy intellekt. Eto vse nashe nedalekoe budushchee. V blizhayshie desyatiletiya my nauchimsya forsirovat svoy intellekt pri pomoshchi gennoy terapii, lekarstv i magnitnykh priborov. Nauka v etom napravlenii razvivaetsya stremitelno. Izmenitsya kharakter raboty i obshcheniya v sotsialnykh setyakh, protsess obucheniya i v tselom chelovecheskoe razvitie. Budut pobezhdeny mnogie neizlechimye bolezni, my stanem drugimi. Gotov li nash razum k budushchemu? CHto tam ego zhdet? Na eti voprosy, opirayas na poslednie issledovaniya v oblasti neyrobiologii i fiziki, otvechaet Mitio Kaku, futurolog, populyarizator nauki i avtor nauchno-populyarnykh bestsellerov. Pochemu kniga "Budushchee razuma" dostoyna prochteniya Unikalnaya vozmozhnost - zaglyanut v budushchee! Neveroyatno slozhnye idei po takim voprosam, kak nanotekhnologii, iskusstvennyy intellekt i kosmicheskie puteshestviya, avtor daet samym dostupnym dlya chitatelya yazykom nevozmozhno otorvatsya! Mitio Kaku - vydayushchiysya uchenyy, odin iz sozdateley teorii strun, poluchil osoboe priznanie vo vsem mire blagodarya aktivnoy deyatelnosti po populyarizatsii teoreticheskoy fiziki i sovremennykh kontseptsiy ob ustroystve mirozdaniya. Knigi avtora, v tom chisle takie bestsellery, kak "Fizika nevozmozhnogo" i "Fizika budushchego", perevedeny na desyatki yazykov, a radio- i teleperedachi slushayut i smotryat na sotnyakh kanalov. Kto avtor Mitio Kaku (rod. 24 yanvarya 1947 g. v San-KHose, Kaliforniya) - professor teoreticheskoy fiziki. Bolee chetverti veka prepodaet v Nyu-Yorkskom siti-kolledzhe, krome togo, rabotaet v Institute perspektivnykh issledovaniy v Prinstone i v Nyu-Yorkskom universitete. Klyuchevye ponyatiya Mitio Kaku, sovremennaya nauka, fizika, budushchee, iskusstvennyy intellekt, nechelovecheskiy razum, roboty, neyrobiologiya

Quote Detailed story about what we can expect from scientific and technological progress in the next hundred years or so... exciting and set out with commendable clarity. The Wall Street Journal Kaku has a matchless ability to take complicated scientific theories and turn them into fascinating tales about what our lives will look like in the future... fun, exciting. And just a little bit scary. USA Today In the last book Kaku tries to explain why some fantasies about the future may eventually realized while others go beyond the possible... Often such questions explores science fiction, science is usually silent on this issue. Kaku's work helps to fill this gap. The Economist What the book is about "the Future of the mind" Direct mental communication with the computer, telekinesis, implanting new skills directly into the brain, video of images, of memories and dreams, telepathy, avatars and surrogates as helpers of mankind, the exoskeletons controlled by thought, and artificial intelligence. It's our near future. In the coming decades we will learn how to boost your intelligence using gene therapy, medications, and magnetic devices. The science in this area is developing rapidly. Change the nature of work and communication in social networks, the learning process and overall human development. Will be defeated a terminal illness, we become different. Ready our minds for the future? What he find there? On these issues, drawing on the latest research in neuroscience and physics, is responsible Michio Kaku, futurist, science popularizer and author of popular science bestseller. Why is the book "the Future of the mind" worth reading A unique opportunity to look into the future! Incredibly complex ideas on issues such as nanotechnology, artificial intelligence and space travel, the author gives the most accessible language for the reader... impossible to put down! Michio Kaku is a prominent scientist, one of the founders of string theory, received special recognition throughout the world due to the intense activity of promotion of theoretical physics and modern concepts about the structure of the universe. The author of the book, including such bestsellers as "Physics of the impossible" and "Physics of the future", translated into dozens of languages, and radio and television listen and watch hundreds of channels. Who is the author Michio Kaku (born. 24 Jan 1947 in San Jose, CA) - Professor of theoretical physics. More than a quarter century teaching in new York's city College and works at the Institute for advanced study in Princeton and new York University. Key concepts Michio Kaku, modern science, physics, future, artificial intelligence, superhuman intelligence, robots, neuroscience

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...