Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

Анатомия человека

Anatomiya cheloveka

Human anatomy

ID 352397

Для учащихся в медицинских училищ и колледжей

Dlya uchashchikhsya v meditsinskikh uchilishch i kolledzhey

$61.99
(0)
In Stock

Packing products

10 working days

Pick-up

1 - 2 business days, free

Delivery

1 business day

Product details

Cover
Твердый переплет
EAN
9785970452462
ISBN
978-5-9704-5246-2
Publication date
2020
Page count
432
Circulation
700
Format
70x100/16
Language

Учебник написан для студентов высших и средних учебных заведений педагогического профиля. Каждый студент, будущий учитель, должен хорошо знать не только строение тела человека, но и его индивидуальные, возрастные и половые особенности и, конечно, функции каждого органа. В учебнике после краткого описания истории анатомии, основных этапов развития человека в эмбриональном периоде и после рождения последовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале описано строение клеток и тканей человеческого тела, а затем анатомия опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы), органов пищеварительной и дыхательной системы, мочеполового аппарата (мочевая и половая система), иммунной и лимфатической системы. Подробно изложена анатомия сердца и кровеносных сосудов (артерии и вены), нервной системы, ее центральных и периферических органов (спинной и головной мозг, черепные и спинномозговые нервы), регулирующих деятельность всех органов, систем и аппаратов в теле человека. Также подробно описана функциональная анатомия органов чувств и общего покрова, кожи. Каждый раздел учебника проиллюстрирован цветными рисунками, отражающими строение органов и частей тела человека. Содержание учебника соответствует программе по анатомии человека, учрежденной Министерством образования и науки РФ для вузов и учреждений среднего профессионального образования с учетом программ по смежным дисциплинам.

Uchebnik napisan dlya studentov vysshikh i srednikh uchebnykh zavedeniy pedagogicheskogo profilya. Kazhdyy student, budushchiy uchitel, dolzhen khorosho znat ne tolko stroenie tela cheloveka, no i ego individualnye, vozrastnye i polovye osobennosti i, konechno, funktsii kazhdogo organa. V uchebnike posle kratkogo opisaniya istorii anatomii, osnovnykh etapov razvitiya cheloveka v embrionalnom periode i posle rozhdeniya posledovatelno rassmotreno stroenie tela cheloveka, ego organov. Vnachale opisano stroenie kletok i tkaney chelovecheskogo tela, a zatem anatomiya oporno-dvigatelnogo apparata (kosti, sustavy, myshtsy), organov pishchevaritelnoy i dykhatelnoy sistemy, mochepolovogo apparata (mochevaya i polovaya sistema), immunnoy i limfaticheskoy sistemy. Podrobno izlozhena anatomiya serdtsa i krovenosnykh sosudov (arterii i veny), nervnoy sistemy, ee tsentralnykh i perifericheskikh organov (spinnoy i golovnoy mozg, cherepnye i spinnomozgovye nervy), reguliruyushchikh deyatelnost vsekh organov, sistem i apparatov v tele cheloveka. Takzhe podrobno opisana funktsionalnaya anatomiya organov chuvstv i obshchego pokrova, kozhi. Kazhdyy razdel uchebnika proillyustrirovan tsvetnymi risunkami, otrazhayushchimi stroenie organov i chastey tela cheloveka. Soderzhanie uchebnika sootvetstvuet programme po anatomii cheloveka, uchrezhdennoy Ministerstvom obrazovaniya i nauki RF dlya vuzov i uchrezhdeniy srednego professionalnogo obrazovaniya s uchetom programm po smezhnym distsiplinam.

The textbook is written for students of higher and secondary educational institutions of pedagogical profile. Every student, a future teacher should know not only the structure of the human body, but also his individual age and sex characteristics and, of course, functions of each organ. Textbook after a brief description of the history of anatomy, the main stages of human development during the embryonic period and after birth consistently considered the structure of the human body, its organs. First described the structure of cells and tissues of the human body, and then the anatomy of the locomotor apparatus (bones, joints, muscles) of the digestive and respiratory systems, urogenital system (urinary and reproductive system), immune and lymphatic system. Detailed anatomy of the heart and blood vessels (arteries and veins), nervous system Central and peripheral organs (the brain and spinal cord, cranial and spinal nerves) that regulate the activity of all organs, systems and apparatuses in the human body. Also described in detail the functional anatomy of the sense organs and common integument of the skin. Each section of the textbook is illustrated with color drawings that reflect the structure of organs and human body parts. The content of the textbook corresponds to the program of human anatomy, established by the Ministry of education and science Minister for universities and institutions of secondary vocational education based programs in related disciplines.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...