Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

ВНИМАНИЕ: В данный момент данного товара нет в наличии. Добавьте данный товар в отложенные, мы обязательно сообщим о поступлении. Также вы можете попробовать найти у нас аналогичный, по названию, товар с другими выходными данными.

Избавься от боли. Боль в области сердца + DVD

Izbavsya ot boli. Bol v oblasti serdtsa + DVD

Get rid of the pain. Pain in the region of the heart + DVD

ID 26641

Ежегодно сотням тысяч больных с болями в области сердца проводится исследова­ние коронарных артерий — коронароангиография. У многих пациентов такая диагно­стика показы вае&йвличие абсолютно здоровы...

Ezhegodno sotnyam tysyach bolnykh s bolyami v oblasti serdtsa provoditsya issledovanie koronarnykh arteriy koronaroangiografiya. U mnogikh patsientov takaya diagnostika pokazy vae&yvlichie absolyutno zdorovy...

Every year hundreds of thousands of patients with pain in the heart area is the study of the coronary arteries — coronary angiography. In many patients this diagnosis shows VAE&velicia perfectl...

Cover
Твердый переплет
Publication date
2011
Expected


Чтобы добавить товар в отложенные необходимо авторизоваться.
(0)

Product details

Cover
Твердый переплет
EAN
9785170738830
ISBN
978-5-17-073883-0
Publication date
2011
Page count
128
Circulation
7
Format
60x90/16
Language

Ежегодно сотням тысяч больных с болями в области сердца проводится исследова­ние коронарных артерий — коронароангиография. У многих пациентов такая диагно­стика показы вае&йвличие абсолютно здоровых коронарных артерий! Почему же тогда болит сердцг? Б8ли в области сердца могут иметь разное происхождение. Многие па­циенты с диагнозом «вегетососудистая дистония» испытывают боли в области серд­ца. Заболева \ гия органов желудочно-кишечного тракта вызвают боли, которые человек может принять за сердечные. Боли также возникают из-за перенапряжения и спазмов мышц спины. Часто боли в области сердца и нарушения ритма сердца связаны с забо­леваниями позвоночника, поражением межреберных нервов. Каждый хоть раз в жиз­ни испытыв;ш сильную боль в области ребер, когда невозможно ни вздохнуть, не по­вернуться. Чтобы быстро снять эту боль, нужно принять правильное положение тела и выполнить в нем простые лечебные движения, которые помогут освободить нерв. Важно знать, что рефлекторные связи между органами могут повлиять на сердце. При длительных болях в позвоночнике рано или поздно возникает самый настоящий спазм коронарных артерий сердца! Поэтому любую боль в области сердца необходи­мо ликвидировать как можно быстрее. Уникальные лечебные позы-движения профессора Сителя помогут избавиться от функциональных болей в области сердца. Выполнение лечебных поз-движений не просто заглушает боль, как большинство анальгетиков, а устраняет сами причи­ны ее возникновения. В книге опубликован также лечебный комплекс произвольной регуляции дыхания, который поможет ликвидировать боли в области сердца и другие симптомы, возника­ющие при в* тетососу диетой дистонии и неврозах. Важно понимать, что боль в области сердца — очень серьезный симптом, который может указывать на неотложное состояние, угрожающее здоровью и жизни человека! При возникновении любой боли в области сердца необходимо в обязательном поряд­ке обратиться к врачу. Данная книга не является учебником по медицине, все рекомендации, приведенные в ней, использовать только после согласования с лечащим врачом.

Ezhegodno sotnyam tysyach bolnykh s bolyami v oblasti serdtsa provoditsya issledovanie koronarnykh arteriy koronaroangiografiya. U mnogikh patsientov takaya diagnostika pokazy vae&yvlichie absolyutno zdorovykh koronarnykh arteriy! Pochemu zhe togda bolit serdtsg? B8li v oblasti serdtsa mogut imet raznoe proiskhozhdenie. Mnogie patsienty s diagnozom vegetososudistaya distoniya ispytyvayut boli v oblasti serdtsa. Zaboleva \ giya organov zheludochno-kishechnogo trakta vyzvayut boli, kotorye chelovek mozhet prinyat za serdechnye. Boli takzhe voznikayut iz-za perenapryazheniya i spazmov myshts spiny. CHasto boli v oblasti serdtsa i narusheniya ritma serdtsa svyazany s zabolevaniyami pozvonochnika, porazheniem mezhrebernykh nervov. Kazhdyy khot raz v zhizni ispytyv;sh silnuyu bol v oblasti reber, kogda nevozmozhno ni vzdokhnut, ne povernutsya. CHtoby bystro snyat etu bol, nuzhno prinyat pravilnoe polozhenie tela i vypolnit v nem prostye lechebnye dvizheniya, kotorye pomogut osvobodit nerv. Vazhno znat, chto reflektornye svyazi mezhdu organami mogut povliyat na serdtse. Pri dlitelnykh bolyakh v pozvonochnike rano ili pozdno voznikaet samyy nastoyashchiy spazm koronarnykh arteriy serdtsa! Poetomu lyubuyu bol v oblasti serdtsa neobkhodimo likvidirovat kak mozhno bystree. Unikalnye lechebnye pozy-dvizheniya professora Sitelya pomogut izbavitsya ot funktsionalnykh boley v oblasti serdtsa. Vypolnenie lechebnykh poz-dvizheniy ne prosto zaglushaet bol, kak bolshinstvo analgetikov, a ustranyaet sami prichiny ee vozniknoveniya. V knige opublikovan takzhe lechebnyy kompleks proizvolnoy regulyatsii dykhaniya, kotoryy pomozhet likvidirovat boli v oblasti serdtsa i drugie simptomy, voznikayushchie pri v* tetososu dietoy distonii i nevrozakh. Vazhno ponimat, chto bol v oblasti serdtsa ochen sereznyy simptom, kotoryy mozhet ukazyvat na neotlozhnoe sostoyanie, ugrozhayushchee zdorovyu i zhizni cheloveka! Pri vozniknovenii lyuboy boli v oblasti serdtsa neobkhodimo v obyazatelnom poryadke obratitsya k vrachu. Dannaya kniga ne yavlyaetsya uchebnikom po meditsine, vse rekomendatsii, privedennye v ney, ispolzovat tolko posle soglasovaniya s lechashchim vrachom.

Every year hundreds of thousands of patients with pain in the heart area is the study of the coronary arteries — coronary angiography. In many patients this diagnosis shows VAE&velicia perfectly healthy coronary arteries! Why, then, hurts serdzh? Б8ли in the region of the heart can have different origins. Many patients diagnosed with "dystonia" feel pain in the heart area. FAL \ Gia of the gastrointestinal tract cause pain, which people can take for the heart. Pain also occur due to overexertion and spasms of the back muscles. Often pain in the heart and heart rhythm disturbances associated with diseases of the spine, lesions of the intercostal nerves. Everyone at least once in life testing environment.; ø severe pain in the rib area when you cannot breathe, do not turn. To quickly remove the pain, you need to take correct body position and to do simple therapeutic movements which will help to release the nerve. It is important to know that the reflex connections between the organs can affect the heart. With long-term back pain sooner or later there is a real spasm of the coronary arteries of the heart! Therefore, any pain in the heart area should be eliminated as quickly as possible. Unique therapeutic posture-movement Professor Sitel will help to get rid of functional pain in the heart. The implementation of therapeutic poses and movements do not simply numbs the pain, as most analgesics, and remove the reasons for its occurrence. In the book published also health complex voluntary regulation of breathing, which will help to eliminate pain in the heart and other symptoms that occur when a* tatoos diet dystonia and neuroses. It is important to understand that the pain in the heart area — a very serious symptom that may indicate an emergency medical condition that threatens health and human life! If you experience any pain in the heart area, it is mandatory to consult a doctor. This book is not a textbook of medicine, all the recommendations given in it, use only after consultation with your doctor.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...