Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

ВНИМАНИЕ: В данный момент данного товара нет в наличии. Добавьте данный товар в отложенные, мы обязательно сообщим о поступлении. Также вы можете попробовать найти у нас аналогичный, по названию, товар с другими выходными данными.

Полная энциклопедия.Жизнь и здоровье женщины. В 2 т. Т1

Polnaya entsiklopediya.ZHizn i zdorove zhenshchiny. V 2 t. T1

Complete encyclopedia.The life and health of women. 2 t T1

ID 45982

В Полной Энциклопедии «Жизнь и здоровье женщины» представлена обширная и достоверная информация по любому вопросу и любой проблеме, касающихся жизни и здоровья представительниц прекрасного пола в л...

V Polnoy Entsiklopedii ZHizn i zdorove zhenshchiny predstavlena obshirnaya i dostovernaya informatsiya po lyubomu voprosu i lyuboy probleme, kasayushchikhsya zhizni i zdorovya predstavitelnits prekrasnogo pola v l...

In the Complete Encyclopedia "the Life and health of women extensive and authentic information on any question and any problem relating to the life and health of the fairer sex at any age. Collec...

Publisher
Series
Cover
Твердый переплет
Publication date
2009
Expected


Чтобы добавить товар в отложенные необходимо авторизоваться.
(0)

Product details

Publisher
Series
Cover
Твердый переплет
EAN
9785170435401
ISBN
978-5-17-043540-1
Publication date
2009
Page count
768
Circulation
5100
Format
84x108/16
Language

В Полной Энциклопедии "Жизнь и здоровье женщины" представлена обширная и достоверная информация по любому вопросу и любой проблеме, касающихся жизни и здоровья представительниц прекрасного пола в любом возрасте. Собраны воедино и систематизированы данные самых современных медицинских, психологических и социологических исследований, богатый опыт различных национальных школ народного целительства, а также молитвы и заговоры, используемые народными знахарями. В Энциклопедии представлены сведения о новейших достижениях в познании человека и понимании причин возникновения заболеваний. Несомненный познавательный интерес представляют исторические факты и курьезы, сведения о феноменальных способностях человека, изречения выдающихся людей, пословицы и поговорки. В 1 томе Полной Энциклопедии "Жизнь и здоровье женщины" читатель найдет историко-философское осмысление места и общественной роли женщины в различных религиозных и культурных традициях, почерпнет знания об астрологии народов Европы и Азии. Здесь же подробно рассмотрены строение и развитие женского организма, основы правильного питания и здорового образа жизни. Части и главы 1 тома посвящены также проблемам сохранения красоты и продления молодости, избавления от лишнего веса, коррекции врожденных и приобретенных с возрастом недостатков внешности. В книге большое внимание уделено внутреннему миру женщины, то есть особенностям женской возрастной психологии. Энциклопедия обеспечит вас необходимыми знаниями, покажет путь к самосовершенствованию, самодиагностике и самоисцелению. Издание адресовано женщинам, но будет, несомненно, полезно каждому мужчине, который хочет быть счастливым сам и принести счастье близким. Данное издание, по существу, является учебником жизни и здоровья женщины. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать достижениями современной медицины и при необходимости советоваться с лечащим врачом. Данная книга является учебным пособием для врачей всех специальностей, интересующихся нетрадиционными способами диагностики и лечения. Составители: Балакирев Геннадий Валерьевич, Бушнев Владимир Васильевич, Керопян Гаянэ Гарушевна, Непокойчицкая Алина Геннадьевна, Самохина Елена Борисовна, Тугунова Ольга Олеговна, Чумакова Раиса Вячеславовна.

V Polnoy Entsiklopedii "ZHizn i zdorove zhenshchiny" predstavlena obshirnaya i dostovernaya informatsiya po lyubomu voprosu i lyuboy probleme, kasayushchikhsya zhizni i zdorovya predstavitelnits prekrasnogo pola v lyubom vozraste. Sobrany voedino i sistematizirovany dannye samykh sovremennykh meditsinskikh, psikhologicheskikh i sotsiologicheskikh issledovaniy, bogatyy opyt razlichnykh natsionalnykh shkol narodnogo tselitelstva, a takzhe molitvy i zagovory, ispolzuemye narodnymi znakharyami. V Entsiklopedii predstavleny svedeniya o noveyshikh dostizheniyakh v poznanii cheloveka i ponimanii prichin vozniknoveniya zabolevaniy. Nesomnennyy poznavatelnyy interes predstavlyayut istoricheskie fakty i kurezy, svedeniya o fenomenalnykh sposobnostyakh cheloveka, izrecheniya vydayushchikhsya lyudey, poslovitsy i pogovorki. V 1 tome Polnoy Entsiklopedii "ZHizn i zdorove zhenshchiny" chitatel naydet istoriko-filosofskoe osmyslenie mesta i obshchestvennoy roli zhenshchiny v razlichnykh religioznykh i kulturnykh traditsiyakh, pocherpnet znaniya ob astrologii narodov Evropy i Azii. Zdes zhe podrobno rassmotreny stroenie i razvitie zhenskogo organizma, osnovy pravilnogo pitaniya i zdorovogo obraza zhizni. CHasti i glavy 1 toma posvyashcheny takzhe problemam sokhraneniya krasoty i prodleniya molodosti, izbavleniya ot lishnego vesa, korrektsii vrozhdennykh i priobretennykh s vozrastom nedostatkov vneshnosti. V knige bolshoe vnimanie udeleno vnutrennemu miru zhenshchiny, to est osobennostyam zhenskoy vozrastnoy psikhologii. Entsiklopediya obespechit vas neobkhodimymi znaniyami, pokazhet put k samosovershenstvovaniyu, samodiagnostike i samoistseleniyu. Izdanie adresovano zhenshchinam, no budet, nesomnenno, polezno kazhdomu muzhchine, kotoryy khochet byt schastlivym sam i prinesti schaste blizkim. Dannoe izdanie, po sushchestvu, yavlyaetsya uchebnikom zhizni i zdorovya zhenshchiny. Tem ne menee, my nastoyatelno rekomenduem ne prenebregat dostizheniyami sovremennoy meditsiny i pri neobkhodimosti sovetovatsya s lechashchim vrachom. Dannaya kniga yavlyaetsya uchebnym posobiem dlya vrachey vsekh spetsialnostey, interesuyushchikhsya netraditsionnymi sposobami diagnostiki i lecheniya. Sostaviteli: Balakirev Gennadiy Valerevich, Bushnev Vladimir Vasilevich, Keropyan Gayane Garushevna, Nepokoychitskaya Alina Gennadevna, Samokhina Elena Borisovna, Tugunova Olga Olegovna, CHumakova Raisa Vyacheslavovna.

In the Complete Encyclopedia "the Life and health of women extensive and authentic information on any question and any problem relating to the life and health of the fairer sex at any age. Collected together and systematized data of the most advanced medical, psychological and sociological studies, rich experience of different national schools of traditional healing, prayers and incantations, used by folk healers. The Encyclopedia provides information about the latest advances in the knowledge of the person and understanding the causes of diseases. The undeniable educational interest are the historical facts and curiosities, information about the phenomenal abilities of the person, sayings of famous people, Proverbs and sayings. In volume 1 the Complete Encyclopedia "the Life and health of women," the reader will find a historical and philosophical understanding of the place and role of women in different religious and cultural traditions, can gain knowledge about the astrology of the peoples of Europe and Asia. Here in detail the structure and development of the female body, the basics of proper nutrition and a healthy lifestyle. Part and Chapter 1 of volume devoted to problems of preservation of beauty and youth, getting rid of excess weight, correction of congenital and acquired with age, flaws in the appearance. In the book, much attention is paid to the inner world of women, that is the nature of female psychology. The encyclopedia will provide you with the necessary knowledge, shows the path to self-improvement, self diagnostics and self healing. The edition is addressed to women, but will undoubtedly be useful to every man who wants to be happy and bring happiness to loved ones. This edition, essentially is the textbook of life and health of a woman. However, we strongly recommend not to neglect the achievements of modern medicine and, if necessary, consult with your doctor. This book is a training manual for physicians of all specialties who are interested in alternative methods of diagnosis and treatment. Compiled By: Balakirev, G. V., Buchnev Vladimir, Keropyan Gayane Gurushina, Nepokojchitskij Alina G., Samokhina Elena Borisovna, Chugunova Olga O., Chumakov Raisa Vyacheslavovna.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...