Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

ВНИМАНИЕ: В данный момент данного товара нет в наличии. Добавьте данный товар в отложенные, мы обязательно сообщим о поступлении. Также вы можете попробовать найти у нас аналогичный, по названию, товар с другими выходными данными.

Теория сестринского дела и медицина катастроф

Teoriya sestrinskogo dela i meditsina katastrof

The theory of nursing and medicine

ID 58752

Книга состоит из трех разделов. В разделе "Теория сестринского дела" представлено современное видение сестринского дела: особенности сестринской этики, теория потребностей, модели сестринского дела...

Kniga sostoit iz trekh razdelov. V razdele "Teoriya sestrinskogo dela" predstavleno sovremennoe videnie sestrinskogo dela: osobennosti sestrinskoy etiki, teoriya potrebnostey, modeli sestrinskogo dela...

The book consists of three sections. In the section "Theory of nursing" presents a modern vision of nursing: characteristics of nursing ethics, theory of needs, models of nursing and nursing proces...

Expected


Чтобы добавить товар в отложенные необходимо авторизоваться.
(0)

Product details

Cover
Твердый переплет
EAN
9785970429303
ISBN
978-5-9704-2930-3
Publication date
2014
Page count
352
Circulation
1000
Format
60x90/16
Language

Книга состоит из трех разделов. В разделе "Теория сестринского дела" представлено современное видение сестринского дела: особенности сестринской этики, теория потребностей, модели сестринского дела и сестринский процесс как современная технология ухода за пациентом.В разделе "Инфекционная безопасность и инфекционный контроль" подробно описан санитарно-противоэпидемический режим медицинских организаций и изложены современные представления о профилактике внутрибольничных инфекций. Особую ценность представляют нормативные требования, соблюдение которых позволит наладить в медицинских организациях эффективный инфекционный контроль.В разделе "Медицина катастроф" изложены современные методы оказания первой и первичной медико-санитарной помощи при травмах, кровотечениях, термических поражениях, острых аллергических заболеваниях, неотложных состояниях при внутренних болезнях, при острых отравлениях, а также особенности оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации. Подробно изложены методы сердечно-легочной реанимации, в том числе при экстремальных воздействиях.Учебное пособие написано в соответствии с требованиями образовательных стандартов последипломной подготовки по специальностям 060102 "Акушерское дело" и 060501 "Сестринское дело".Предназначено преподавателям и слушателям отделений повышения квалификации при прохождении последипломной подготовки по всем циклам усовершенствования специалистов акушерского и сестринского дела, а также практикующим медицинским работникам со средним образованием при подготовке к квалификационным экзаменам.

Kniga sostoit iz trekh razdelov. V razdele "Teoriya sestrinskogo dela" predstavleno sovremennoe videnie sestrinskogo dela: osobennosti sestrinskoy etiki, teoriya potrebnostey, modeli sestrinskogo dela i sestrinskiy protsess kak sovremennaya tekhnologiya ukhoda za patsientom.V razdele "Infektsionnaya bezopasnost i infektsionnyy kontrol" podrobno opisan sanitarno-protivoepidemicheskiy rezhim meditsinskikh organizatsiy i izlozheny sovremennye predstavleniya o profilaktike vnutribolnichnykh infektsiy. Osobuyu tsennost predstavlyayut normativnye trebovaniya, soblyudenie kotorykh pozvolit naladit v meditsinskikh organizatsiyakh effektivnyy infektsionnyy kontrol.V razdele "Meditsina katastrof" izlozheny sovremennye metody okazaniya pervoy i pervichnoy mediko-sanitarnoy pomoshchi pri travmakh, krovotecheniyakh, termicheskikh porazheniyakh, ostrykh allergicheskikh zabolevaniyakh, neotlozhnykh sostoyaniyakh pri vnutrennikh boleznyakh, pri ostrykh otravleniyakh, a takzhe osobennosti okazaniya pomoshchi v usloviyakh chrezvychaynoy situatsii. Podrobno izlozheny metody serdechno-legochnoy reanimatsii, v tom chisle pri ekstremalnykh vozdeystviyakh.Uchebnoe posobie napisano v sootvetstvii s trebovaniyami obrazovatelnykh standartov poslediplomnoy podgotovki po spetsialnostyam 060102 "Akusherskoe delo" i 060501 "Sestrinskoe delo".Prednaznacheno prepodavatelyam i slushatelyam otdeleniy povysheniya kvalifikatsii pri prokhozhdenii poslediplomnoy podgotovki po vsem tsiklam usovershenstvovaniya spetsialistov akusherskogo i sestrinskogo dela, a takzhe praktikuyushchim meditsinskim rabotnikam so srednim obrazovaniem pri podgotovke k kvalifikatsionnym ekzamenam.

The book consists of three sections. In the section "Theory of nursing" presents a modern vision of nursing: characteristics of nursing ethics, theory of needs, models of nursing and nursing process as a modern technology of patient care.In the section "Infectious safety and infection control" described in detail the sanitary and anti-epidemic mode of health care organisations and modern views on prevention of nosocomial infections. Especially valuable are the regulatory requirements that will allow health care organizations in effective infection control.In the section "emergency Medicine" describes the modern methods of providing first and primary health care for injuries, bleeding, thermal injuries, severe allergic diseases, emergency States in internal medicine, acute poisoning, and also specifically assist in the emergency situation. Detailed methods of cardiopulmonary resuscitation, including during extreme impacts.The manual is written in accordance with the requirements of educational standards of postgraduate training in specialties 060102 "Obstetric business", 060501 Nursing.Designed for teachers and students office of advanced studies at the passage of the post-graduate training in all cycles of improvement professionals midwifery and nursing, and practicing health workers with secondary education in preparation for professional exams.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...